Risicoschatting FRD-903 in drinkwater in het voorzieningsgebied van drie oevergrondwaterproductielocaties

De risicoschatting vergelijkt de berekende gehalten FRD‐903 bij 3 oevergrondwaterproductielocaties voor 3 lozingsscenario’s met de richtwaarde voor drinkwater.