Monitor fosfaatreductiepakket 1 oktober 2017

Deze monitoringsrapportage beschrijft de resultaten van het maatregelpakket tot en met september 2017. Het pakket is opgebouwd uit drie maatregelen: verlaging fosforgehalte in veevoer, subsidieregeling bedrijfsbeëindiging melkveehouderij, ministeriële regeling fosfaatreductieplan.