Zicht op de Wmo 2015: Ervaringen van melders, mantelzorgers en gespreksvoerders

In dit onderzoek is nagegaan of met de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015 de doelen van (zelf)redzaamheid en maatschappelijke participatie voor melders werden bereikt, hoe gemeenten invulling gaven aan de maatschappelijke ondersteuning van burgers met een beperking en hoe de connectie met de wijkverpleging was geregeld.

Het Sociaal en Cultureel Planbureau heeft dit onderzoek uitgevoerd als onderdeel van de evaluatie van de hervorming van de langdurige zorg.