Nieuwe taakstelling huisvesting statushouders

Gemeenten moeten in de eerste helft van 2018 13.000 vluchtelingen met een verblijfsvergunning (statushouders) aan woonruimte helpen. Dit staat in de nieuwe taakstelling huisvesting statushouders, die de Staatscourant vandaag heeft gepubliceerd.

Ondanks de lagere asielinstroom is de taakstelling gelijk aan de prognose voor het eerste half jaar van 2017. Dit komt doordat vreemdelingen die in het kader van gezinshereniging naar Nederland zijn gekomen, sneller dan voorzien een status hebben gekregen. Deze statushouders wonen nog in een asielzoekerscentrum, in afwachting van woonruimte. De verwachting is dat vanaf de tweede helft van 2018 het aantal te huisvesten statushouders weer verder zal afnemen, waardoor de verwachte taakstelling voor de tweede helft van 2018 op 8.000 wordt gesteld. 

Gemeenten hebben de wettelijke taak om woonruimte te regelen voor statushouders. Elk half jaar wordt op basis van een schatting van het aantal mensen dat een verblijfsvergunning zal krijgen vastgesteld hoeveel statushouders gemeenten onderdak moeten bieden. Daaruit volgt een taakstelling voor alle gemeenten afzonderlijk. Deze wordt gebaseerd op het inwoneraantal van de gemeente.