Gemeentelijke herindeling Vijfheerenlanden

De ministerraad heeft op voorstel van minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ingestemd met de aanbieding van een herindelingsvoorstel aan de Raad van State. De gemeenten Leerdam, Zederik en Vianen worden samengevoegd tot de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden. Deze gemeente zal in de provincie Utrecht komen te liggen. Nu liggen de gemeenten in twee provincies: Zuid-Holland en Utrecht, waardoor de gemeentelijke herindeling zal leiden tot wijziging van de provinciegrens.

De minister komt tot het voorstel op basis van de wens van de gemeenten Leerdam, Zederik en Vianen voor de samenvoeging van deze gemeenten, het herindelingsadvies van de provincie Utrecht en het advies van de heer Geert Jansen. De minister van BZK had de heer Jansen om nader advies gevraagd over de provinciegrenswijziging. De heer Jansen heeft met de betrokken provincies en gemeenten gesproken. Zijn conclusie is dat er geen doorslaggevende belemmeringen zijn om Vijfheerenlanden in Utrecht in te delen. Ook de gemeenten Leerdam (Zuid-Holland) en Vianen (Utrecht) hebben een voorkeur uitgesproken voor indeling bij Utrecht. De gemeenteraad van Zederik (Zuid-Holland) heeft met een nipte meerderheid voor indeling bij Zuid-Holland gestemd. 

Deze herindeling past binnen het beleid van het kabinet, waarbij herindelingen zoveel mogelijk van onderop tot stand komen. Daarmee sluit het kabinet aan bij de praktijk van de afgelopen decennia dat over het algemeen gemeenten zelf het initiatief nemen tot een gemeentelijke herindeling om zo de taken voor hun inwoners beter te kunnen uitvoeren.

De ministerraad heeft ermee ingestemd het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State te zenden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer. Het kabinet streeft naar invoering van deze herindeling per 1 januari 2019.