Comparing the remuneration at international organisations with that at national governments (Engelstalig)

In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft onderzoeksbureau SEO Amsterdam Economics een internationaal vergelijkende studie uitgevoerd naar financiële arbeidsvoorwaarden. De voorwaarden (salaris, pensioenen en toelagen) van  internationale organisaties (EU, VN, NAVO, Raad van Europa en de OESO) zijn vergeleken met die van nationale overheden (Frankrijk, Duitsland en Nederland). Het rapport is opgesteld naar aanleiding van de ingezette versobering bij deze organisaties om hun arbeidsvoorwaardenpakket meer in lijn te krijgen met de voorwaarden van nationale ambtenaren.