Beleidsdoorlichting artikel 1 van het begrotingshoofdstuk IV Koninkrijksrelaties "de Waarborgfunctie"

Deze beleidsdoorlichting gaat over artikel 1, de waarborgfunctie. De algemene doelstelling van dit artikel luidt als volgt: “Het waarborgen van de rechtszekerheid, deugdelijkheid van bestuur en de mensenrechten in Aruba, Curaçao en Sint Maarten”.