Bestemmingsplan Westermaat Zuid

Partiële herziening bestemmingsplan Westermaat Zuid (uitbreiding Van Kleef)
De gemeenteraad heeft op 27 februari 2001, bij besluit nr.1028 de partiële herziening van het bestemmingsplan Westermaat Zuid (uitbreiding van Kleef) vastgesteld. De planherziening heeft betrekking op een perceel gelegen aan de Bornsestraat. Het gebied wordt globaal begrensd door de Holtersweg, de Bornsestraat en het tankstation Roadrunner. De planherziening maakt de bouw van een bedrijfsgebouw hierop mogelijk. Het perceel is nu in gebruik als grasland.

Ter inzage en bedenkingen
De partiële planherziening ligt van 7 maart 2001 tot 4 april 2001 ter inzage bij de afdeling Bestuurlijk Juridische Zaken, Reitzstraat 15, kamer 115. Gedurende deze termijn kan degene die tijdig zijn zienswijze aan de gemeenteraad kenbaar heeft gemaakt, alsmede een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs hiertoe niet in staat is geweest schriftelijk van 7 maart 2001 tot 4 april 2001 bedenkingen indienen bij Gedeputeerde Staten van Overijssel, Postbus 10078, 8000 GB Zwolle.