Bouwplannen

Meldingen
Meldingen zijn ingediend voor:

- veranderen en vergroten woonhuis, Levantstraat 73
- oprichten tuinhuisje, Coba Kellingstraat 22
Bouwaanvragen
Bouwaanvragen zijn ingediend voor:

- veranderen en vergroten woonhuis, Deurningerstraat 75
- veranderen en vergroten woonhuis, Fien de la Marstraat 16
- veranderen en vergroten woonhuis, Berfloweg 39
- oprichten 2 garages, Pentropsdijk 10

- plaatsen dakkapel, Krabbenbosweg 259

- plaatsen dakkapel, Krabbenbosweg 257

- veranderen en vergroten woonhuis, Deldenerdijk 62
- veranderen gevel, Hegemansweg 29

- veranderen en vergroten woonhuis, Woltersweg 59A
- veranderen en vergroten woonhuis, Libellestraat 5
- veranderen en vergroten woonhuis, Rachmaninofstraat 21
- veranderen en vergroten restaurant, Beckumerkerkweg 20
- veranderen en vergroten woonhuis, Jean Louis Pisuissestraat 36
Ter inzage
Nadat het College van B en W over deze meldingen en bouwaanvragen een besluit heeft genomen, worden deze gepubliceerd. Daarna kunt u desgewenst bezwaar indienen.

Instemming meldingen
In de week van 19 tot en met 23 februari 2001 is ingestemd met:
- veranderen en vergroten woonhuis, Lage Weide 16
- oprichten tuinhuisje, Sallandstraat 9

- veranderen en vergroten woonhuis met portaal, Sterkerstraat 14
Bouwvergunningen
In de week van 19 tot en met 23 februari 2001 is vergunning verleend voor:

- uitbreiden bedrijfspand, Sloetsweg 292 A

- veranderen winkelpand in een kantoorpand, Drienerstraat 16
- veranderen schuur, Oelersteeg 36

- vergroten dakkapel, Buitenweg 25

- veranderen bedrijfshal, Hamerstraat 10

- oprichten tuinhuisje, Vleermuisstraat 44

- veranderen garage annex berging, Achterhoekse Molenweg 287
- veranderen en vergroten woonhuis, Dahliastraat 24
- veranderen en vergroten woonhuis d.m.v. een erker, Plutostraat 3
- veranderen en vergroten woonhuis en plaatsen twee dakkapellen, Bittervoornstraat 30

- veranderen en vergroten woonhuis, Celebesstraat 70
- oprichten berging, Mesdagstraat 27

- plaatsen dakkapel, Eduard van Beinumstraat 13
- vergroten dakkapel, Willem Royaardsstraat 30
- veranderen en vergroten woonhuis, Nicolaasstraat 20
- veranderen en vergroten woonhuis, Londenstraat 46
Reclamevergunning
In de week van 19 tot en met 23 februari 2001 is vergunning verleend voor het plaatsen van:

- een reclamezuil, Berlijnstraat 22

Sloopvergunning
In de week van 19 tot en met 23 februari 2001 is vergunning verleend voor het slopen van:

- een bedrijfsgebouw, Langestraat 33

Ter inzage en bezwaar
De instemming meldingen, verleende bouw-, reclame- en sloopvergunningen en de daarbij behorende stukken liggen gedurende zes weken ter inzage bij de afdeling Bouwen, in kamer 135 van het stadhuis. Iedere belanghebbende, die door een van deze verleende vergunningen en/of instemming meldingen, rechtstreeks in zijn belang is getroffen, kan binnen een termijn van zes weken na de dag van verzending van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het College van B en W, postbus 18, 7550 AA Hengelo.
Informatie
De besluiten zijn genomen in de week van 19 tot en met 23 februari 2001.
Informatie over de exacte data, kunt u krijgen bij de afdeling Bouwen, telefoon 2459 647.

Artikel 19 lid 3 WRO
Bouwaanvragen zijn ingediend voor:

- veranderen en vergroten woning, Deldenerstraat 40
- vergroten van een kleedruimte, Lansinkesweg 30
- oprichten waterinlaat-kunstwerk, Nijhuisbinnenweg (nabij 16)
Deze bouwplannen zijn in strijd met de ter plaatse geldende bestemmingsplannen. Burgemeester en wethouders zijn op grond van artikel 19 lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bevoegd om voor bouwwerken als bedoeld in artikel 20 van het Besluit op de ruimtelijke ordening, vrijstelling te verlenen van de bestemmingsplannen. Zij zijn in principe bereid de procedure op te starten die ertoe kan leiden dat de vrijstellingen worden verleend, omdat de bouwplannen passen binnen het daarvoor ons gehanteerde beleid.

Ter inzage en zienswijzen
Het voornemen om de vrijstellingen te verlenen ligt van 6 maart tot 3 april 2001 ter inzage bij de afdeling Bouwen, kamer 135 van het Stadhuis. Eventuele zienswijzen tegen dit voornemen dient u van 6 maart tot 3 april 2001 schriftelijk in bij het College van B en W, afdeling Bouwen, Postbus 18, 7550 AA Hengelo.