Wet milieubeheer

Vergunning Wet milieubeheer
Onder het stellen van voorschriften en/of beperkingen zijn revisievergunningen ingevolge de Wet milieubeheer, verleend aan:
- J.G. Arkink te Beckum voor een rundvee- en vleesvarkensbedrijf, Deldenerdijk 58

- W.M.F. Kamphuis te Hengelo voor een vleesvarkens- en rundveebedrijf, Engelbertsweg 8
De vergunningen zijn, behoudens enkele redactionele aanpassingen, inhoudelijk niet gewijzigd ten opzichte van de ontwerpen daarvan.
Ter inzage
De vergunningen en andere van belang zijnde stukken liggen vanaf 7 maart tot 18 april 2001 ter inzage bij de afdeling Milieu, telefoon 2459655.

Beroep en voorlopige voorziening
Aangezien de besluiten tot vergunningverlening naar hun inhoud niet afwijken van de ontwerpen daarvan en er niet tijdig bedenkingen zijn ingebracht tegen de eerder genomen ontwerpbesluiten staat hiertegen geen beroep meer open op de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Deze mogelijkheid bestaat tot donderdag 18 april 2001 wel voor degene die kan aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest tijdig bedenkingen in te brengen. Om in beroep te kunnen gaan dient men, behalve een omschrijving van de vergunning, een gedagtekend, gemotiveerd en ondertekend beroepschrift te zenden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Het beroep moet binnen bovengenoemde termijn van zes weken in tweevoud zijn ingediend.
Degene die beroep instelt, dient binnen vier weken na een verzoek daartoe van de griffier een griffierecht van f. 225,-- (Euro102,10) (voor rechtspersonen f. 450,-- (Euro 204,20)) te voldoen door storting of bijschrijving op girorekeningnummer 507590 ten name van de Raad van State.
Dit geldt eveneens voor degene die voor 18 april 2001, naast een beroepschrift, een verzoek voor voorlopige voorziening (bijvoorbeeld schorsing) indient bij de Voorzitter van de Afdeling. Overigens is in dat geval nogmaals het hiervoor genoemde griffierecht van f. 225,-- (Euro 102,10) ( resp. f. 450,-- (Euro 204,20) verschuldigd. Het verschuldigde bedrag dient in dit geval echter binnen twee weken na verzoek van de griffier te worden voldaan.

Informatie
Voor nadere informatie over het instellen van beroep en/of het doen van een verzoek om voorlopige voorziening kunt u terecht bij de afdeling Milieu.

Vergunning Wet milieubeheer
Onder het stellen van voorschriften en/of beperkingen, is een veranderingsvergunning ingevolge de
Wet milieubeheer verleend aan:

- Alkondor B.V. voor het uitbreiden met een productie hal en het plaatsen van een nieuwe CNC-bestuurde machine in de bestaande hal, Wegtersweg 7-19
Het besluit tot vergunningverlening is inhoudelijk niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerp daarvan.

Ter inzage
De vergunning en andere van belang zijnde stukken liggen vanaf 14 maart tot 18 april 2001 ter inzage bij de afdeling Milieu, telefoon 2459655.

Beroep en voorlopige voorziening
Voor degene die tijdig bedenkingen heeft ingebracht tegen het ontwerpbesluit staat desgewenst de mogelijkheid open tegen het besluit beroep in te stellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Deze mogelijkheid bestaat tot donderdag 18 april 2001 eveneens voor degene die kan aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest tijdig bedenkingen in te brengen en voor hij of zij die bezwaar heeft tegen wijzigingen die in de vergunning ten opzichte van het ontwerp zijn aangebracht.
Voor het instellen van beroep dient men een gedagtekend, gemotiveerd en ondertekend beroepschrift te zenden naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's Gravenhage.
Degene die beroep instelt, dient binnen vier weken na een verzoek daartoe van de griffier een griffierecht van f. 225,-- (Euro 102,10) (voor rechtspersonen f. 450,-- (Euro 204,20)) te voldoen door storting of bijschrijving op girorekeningnummer 507590 t.n.v. de Raad van State.
Vorenstaande geldt eveneens voor degene die voor 18 april 2001, naast een beroepschrift, een verzoek voor voorlopige voorziening (bijvoorbeeld schorsing) indient bij de Voorzitter van de Afdeling. Overigens is in dat geval nogmaals het hiervoor genoemde griffierecht van f. 225,-- (Euro 102,10) ( resp. f. 450,-- (Euro 204,20) verschuldigd. Het verschuldigde bedrag dient in dit geval echter binnen twee weken na verzoek van de griffier te worden voldaan.
Informatie
Voor nadere informatie over het instellen van beroep en/of het doen van een verzoek om voorlopige voorziening kunt u terecht bij de afdeling Milieu.

Hoorplicht ex artikel 4:8 Awb in verband met melding artikel 8.19, 2e lid Wm
Meldingen als bedoeld in artikel 8.19, tweede lid van de Wet milieubeheer (Wm) zijn ingediend door:

- Roadrunner Service BV, Demmersweg 84. De melding betreft een voorgenomen verandering van de bedrijfsinrichting, dan wel de werking daarvan, gelegen aan de Höltersweg 50. De voorgenomen verandering, die betrekking heeft op het plaatsen van een vriescel en het moderniseren van het interieur is niet in overeenstemming met de voor de inrichting verleende vergunning of de daaraan verbonden beperkingen en voorschriften, maar leidt naar ons voorlopig oordeel niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan door het bedrijf volgens de geldende milieuvergunning en de daaraan verbonden beperkingen en voorschriften mag worden veroorzaakt. De voorgenomen verandering leidt naar ons eerste oordeel ook niet tot een andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend en geeft evenmin aanleiding tot toepassing van de artikelen 8.22. 8.23 of 8.25 Wet milieubeheer (actualisering, wijziging of intrekking van de vergunning(voorschriften of beperkingen).

- Cleaning Twente BV, Onyxstraat 12. De melding betreft een voorgenomen verandering van de bedrijfsinrichting, dan wel de werking daarvan, gelegen aan de Onyxstraat 12. De voorgenomen verandering, die betrekking heeft op het verplaatsen van een canspoelmachine van de bestaande inrichting naar een naastliggend gebouw is niet in overeenstemming met de voor de inrichting verleende vergunning of de daaraan verbonden beperkingen en voorschriften, maar leidt naar ons voorlopig oordeel niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan door het bedrijf volgens de vigerende milieuvergunning en de daaraan verbonden beperkingen en voorschriften mag worden veroorzaakt. De voorgenomen verandering leidt naar ons eerste oordeel ook niet tot een andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend en geeft evenmin aanleiding tot toepassing van de artikelen 8.22. 8.23 of 8.25 Wet milieubeheer (actualisering, wijziging of intrekking van de vergunning, voorschriften of beperkingen).

Ter inzage
De meldingen met eventuele daarbij behorende stukken liggen vanaf woensdag 7 maart 2001 voor een ieder ter inzage bij de afdeling Milieu, telefoon 2459655. Tegen betaling van de kosten worden hiervan desgevraagd afschriften verstrekt.

Zienswijzen
Melding ex artikel 8.19, tweede lid Wet milieubeheer. Alvorens er door middel van een verklaring als bedoeld in artikel 8.19, tweede lid onder c van de Wet milieubeheer besluiten worden genomen over de aanvaardbaarheid van de beoogde veranderingen worden belanghebbenden gedurende twee weken in de gelegenheid gesteld hun zienswijze hierop mondeling of schriftelijk naar voren te brengen. Eventuele zienswijzen worden vervolgens betrokken bij het nemen van definitieve verklaringen, welke gelden als besluiten in de zin van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), waartegen desgewenst bezwaar en beroep openstaat.