Beeldende kunst krijgt impuls

Consequente toepassing van de 1,5% regeling en een apart budget van jaarlijks f 50.000,-. Met onder meer deze maatregelen wil het college van burgemeester en wethouders de mogelijkheden voor beeldende kunst in de stad verruimen. Op basis van de 1,5% regeling wordt 1,5% van de kosten van nieuwbouw-projecten gereserveerd voor beeldende kunst.

Naast genoemde maatregelen wil het college

* maximaal 1% van het exploitatieresultaat van de gemeentelijke investeringen in het project Hilversum Nieuw Oost en de herstructureringsgebieden stedelijke vernieuwing reserveren voor beeldende kunst, met een minimum-bedrag van f 150.000,= voor Nieuw Oost en f 100.000,= per herstructurerings-project.
* de Dienst Stadsontwikkeling opdragen om bij andere bouwprojecten, groter dan 1 miljoen, met externen zoals projectontwikkelaars, per project apart te onderhandelen over een nader in te vullen financiële bijdrage voor beeldende kunst.

* de hiermee verkregen financiële middelen toevoegen aan de reeds bestaande bestemmingsreserve voor beeldende kunst.
* een adviescommissie ex. art 91 instellen voor de aankoop en opdrachtverlening van beeldende kunst en kunsttoepassingen in de openbare ruimte en bij gemeentelijke gebouwen.
* de leden van deze commissie zelf benoemen.
* de voorgestelde concept-verordening van deze adviescommissie vaststellen.

* instemmen met de voorgestelde inspraakvarianten van belangengroepen (zoals omwonenden), daarbij aansluitend op de algemene inspraakverordening van Hilversum.

De gemeenteraad zal hierover in haar vergadering van april a.s. een besluit nemen.

De commissie welzijn adviseert over dit onderwerp in haar vergadering van 20 maart a.s.