Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Aanbieden nationaal contract openbare gezondheidszorg

Aan de Voorzitter van de Vaste Commissie voorVolksgezondheid, Welzijn en Sport van de Tweede Kamer der Staten GeneraalPostbus 200182500 EA Den Haag GZB/GZ-21586831 maart 2001Bij deze doe ik u toekomen een exemplaar van het Nationaal Contract Openbare Gezondheidszorg; Intentie tot samenwerking 2001-2003. Het Nationaal Contract maakt onderdeel uit van het plan van aanpak voor de versterking van de openbare gezondheidszorg, dat ik op 15 augustus 2000 aan u heb aangeboden. Het Nationaal Contract, ondertekend door de Ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de voorzitters van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en GGD Nederland, bevat een aantal afspraken rondom:
+ de gezondheidsproblemen die op dit moment prioriteit hebben binnen de openbare gezondheidszorg;

+ de samenhang tussen het landelijke en het lokale beleid;
+ de lokale bestuurlijke en beleidsmatige mogelijkheden op het terrein van de openbare gezondheidszorg;
+ de infrastructuur voor de uitvoering van de gemeentelijke taken op het terrein van de collectieve preventie;
+ de kennisinfrastructuur en de beleidsonderbouwing voor de openbare gezondheidszorg.
De uitvoering van het Nationaal Contract zal worden gestimuleerd en bewaakt door een Stuurgroep, onder voorzitterschap van mw. Mr. P. Swenker. Het streven is om, via afzonderlijke afspraken, andere partijen die betrokken zijn of moeten worden bij beleid en uitvoering van de openbare gezondheidszorg aan te laten sluiten bij het Nationaal Contract.

Het Nationaal Contract is op 22 februari ondertekend tijdens de conferentie Gezondheid als gemeenschapsgoed in de Stadsgehoorzaal in Leiden.

De Minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,

dr. E. Borst-Eilers