NU'91

PERSBERICHT

Utrecht, 1 maart 2001

Een goede CAO voor de Geestelijke Gezondheidszorg is zo gek nog niet!

Conclusies Commissie van Rijn bevestigen achterstand verpleging

Donderdag 1 maart vindt de uitwisseling van het eisenpakket van de CAO-Geestelijke Gezondheidszorg plaats. NU91 eist daarin hogere inschaling voor de verpleegkundigen en verzorgenden. Door het toepassen van functiedifferentiatie moet onderscheid gemaakt worden tussen functies op MBO- en HBO-niveau. Tot slot is het noodzakelijk een langere uitloop per salarisschaal te creëren. NU91 wil hiermee bereiken dat verpleegkundigen en verzorgenden betaald worden naar opleiding en de verantwoordelijkheid van hun functie. Het advies van de Commissie van Rijn bevestigt de noodzaak van deze eisen die bijdragen aan een wezenlijke positieverbetering van de verpleegkundigen en verzorgenden.

Hogere inschaling

Het salaris moet afhankelijk zijn van de genoten opleiding en de zwaarte van de functie. Op dit moment worden alle verpleegkundigen structureel te laag ingeschaald en daardoor onderbetaald. NU91 wil een realistischere inschaling. De schaalverhoging die NU91 eist betekent een loonsverhoging op termijn van gemiddeld 10 15%! De noodzaak hiertoe wordt bevestigd door Van Rijn. NU91 leest in het Rapport Van Rijn dat ingeschat wordt dat verpleegkundigen met een HBO-opleiding een salarisachterstand hebben van minimaal 10%.

Functiedifferentiatie

In 1997 is de nieuwe opleidingsstructuur voor verpleegkundige en verzorgende beroepen ingevoerd. Daarbinnen wordt op 5 niveaus opgeleid. NU91 eist dat verpleegkundigen en verzorgenden ook op hun opleidingsniveau kunnen werken. Op dit moment werken er bijvoorbeeld veel HBO-opgeleiden in functies op MBO-niveau met het daaraan gekoppelde te lage salaris. NU91 wil dat de inhoud van diverse functies helder wordt beschreven. Dit is noodzakelijk voor het invoeren van functiedifferentiatie. NU91 is van mening dat functiedifferentiatie de aantrekkelijkheid van het beroep en het carrièreperspectief vergroot. NU91 voelt zich hierin gesterkt door de opmerkingen van Van Rijn omtrent functiedifferentiaties: "De invulling van functies en daarin noodzakelijke specialisaties en doorgroeikansen zijn onvoldoende en daarmee een belangrijke reden voor werknemers om de sector te verlaten." Dit leidt immers tot onvoldoende uitdagingen in het werk en weinig financiële doorgroeimogelijkheden.Langere uitloop per schaal

Een verpleegkundige zit nu na tien jaar aan de top van haar salarisschaal. NU91 vindt dat verpleegkundigen en verzorgenden een beter financieel toekomstperspectief verdienen. NU91 wil dan ook een uitloopschaal van tenminste vier periodieken. Dit zal een positieve invloed hebben op het behoud van personeel en meer perspectief voor betrokkenen bieden.

In onderstaande tabel ziet u wat de voorstellen van NU91 concreet betekenen:

Functie op kwalificatieniveau

Huidige situatie:

Schaal/beginsalaris/eindsalaris

Gewenste situatie:

Schaal/beginsalaris/eindsalaris

Gewenste uitloop:

Schaal/beginsalaris/eindsalaris

5 (HBO)

(40) 3251 4528

(50) 4209 5651

(51) 5756 6110

4(MBO +)

(40) 3251 4528

(45) 3689 4974

(46) 5091 5423

3 IG (MBO)

(35) 3060 4209

(40) 3251 4528

(41) 4638 4974

(tabel is exclusief de nog overeen te komen en door NU91 gewenste loonsverhoging van 4%).

Overige punten

Natuurlijk zijn deze maatregelen niet voldoende. NU91 eist daarom ook 4% loonsverhoging en een verhoging van de eindejaarsuitkering met 2%. NU91 zal meer aandacht vragen voor de instroom en het behoud van medewerkers. Betere loopbaanbegeleiding, het regelmatig houden van functioneringsgesprekken, aandacht voor ziekteverzuim en reïntegratie zijn daar belangrijk bij. Verder moeten er betere stagevergoedingen komen, verbeteringen op het gebied van werk- en praktijkbegeleiding en afspraken over het aantal leerling- en stagiaireplaatsen tot stand komen. Op het gebied van behoud van personeel zal een krachtig ziekteverzuimbeleid moeten worden gevoerd, waarbij aandacht voor de individuele werknemer centraal staat. Ook eist NU91 werknemersgebonden opleidingsbudgetten en meer permanente her-, bij- en nascholing voor al het personeel. Als laatste vindt NU91 dat de professionele autonomie van de uitvoerende verpleegkundige en verzorgende verbeterd dient te worden.

NU91 verwacht dat het tekort aan personeel in de zorg zal verminderen en schoolverlaters eerder zullen instromen in de opleiding als aan dit eisenpakket wordt voldaan. De kwaliteit van de gezondheidszorg is gebaat bij het terugdringen van het tekort aan personeel.