CDA TWEEDE KAMERFRACTIE

CDA'er Rietkerk wil meer respect voor politie

Het CDA-Tweede kamerlid Theo Rietkerk heeft de ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie vragen gesteld over de agressie jegens politie-agenten. De CDA-er maakt zich zorgen over de verschillende berichten in de media die daarover recent zijn verschenen. Naar de mening van Rietkerk moet agressie tegen agenten strenger worden gestraft. Hij pleit daarbij ook voor een 'plukze-regeling' waarbij de daders aansprakelijk worden gesteld voor de toegebrachte schade.

Rietkerk: 'Ik zie een ontwikkeling in de samenleving die me niet bevalt, namelijk één waarbij het gezag van de politieagent tanende is. Tevergeefse verzoeken als bijvoorbeeld van commissaris Van Riessen over een maffia-wet, alsmede het niet mogen ingrijpen bij de rellen in Den Bosch dragen daar niet aan bij. Er is regelmatig sprake van geweld richting agenten, die daarbij zelf al snel in de beklaagdenbank komen. Geweld richting agenten moet voorkomen worden, vandaar mijn wens tot een hardere aanpak.'

De letterlijke vragen Theo Rietkerk luiden als volgt:
1. Bent u op de hoogte van het geweld en agressie tegen politie-agenten en andere 'ambtenaren in functie' via diverse berichten? 1)

2. Neemt het geweld tegen politie-agenten en andere 'ambtenaren in functie' toe de laatste jaren? Zo ja, kunt u de trend aangeven vanaf 1995 tot nu? Is het juist dat incidenten nauwelijks worden geregistreerd? 2) Zo ja, wat gaat u hieraan doen?
3. Bent u met ons van mening dat geweld tegen politie-agenten en andere 'ambtenaren in functie' streng bestraft dient te worden? Zo ja wat zijn de strafrechtelijke- en civielrechtelijke titels hiervoor? Wat zijn de minimumstraffen en maximumstraffen voor het geweld tegen politie-agenten en andere 'ambtenaren in functie'?
4. Bent u bereid om een soort 'pluk-ze-regeling' te ontwikkelen om bijvoorbeeld de gederfde loonkosten van een mishandelde agent in de Ziektewet te verhalen op de veroordeelde? Zo nee, waarom niet?
5. Bent u van mening dat veroordeelden van geweld tegen politie-agenten en andere 'ambtenaren in functie' voldoende streng gestraft kunnen worden? Zo nee, welke aanvullende maatregelen gaat u treffen?

6. Herinnert u zich mijn vragen nog van december 1998 over het geweldsprotocol, dat de aanpak regelt van geweld tegen politie-agenten? Waarom hanteren alle regiokorpsen twee jaar na dato nog steeds niet het geweldsprotocol? Waarom heeft u dit niet kunnen bevorderen?

7. Is het aangekondigde onderzoek naar geweld en agressie 3)waarmee beroepsgroepen met een publieksfunctie worden geconfronteerd inderdaad zoals toegezegd in 1999 afgerond? Zo nee, wanneer dan wel, wat zijn de resultaten en welke maatregelen heeft u in 2000 en 2001 op basis van deze resultaten getroffen?

8. Heeft het onderdeel gewelds- en gevaarsbeheersing voldoende aandacht gekregen in de politie-opleiding? Zo ja, op welke wijze sinds 1999? Zo nee, wat gaat u hieraan doen?


1) NU.nl/nieuws van 25 februari 2001 en ANP-nieuws, RTL-teletekst, Zwolse Courant, Brabants Dagblad van 26 februari 2001 en Haagse Courant, Twentse Courant, BN/De Stem, De Gelderlander van 27 februari 2001.

2) Rotterdams Dagblad 23-02-2001.

3) Tweede Kamer, vergaderjaar 1998-1999, Aanhangsel 1621.
Voor verder informatie: Jack de Vries, voorlichter, 06-53714623.


02 mrt 01 15:08