Gemeente Haarlemmermeer


* Besluiten B&W


+ 2 maart 2001

... B & W-nieuws week 8

Welzijn, Onderwijs en Cultuur
Het college zal bij het ministerie van BIZA een verlenging aanvragen tot januari 2003 van de regeling "Eenmalige investeringsbijdrage jeugd en veiligheid". Daarnaast stemt het college in met het raadsvoorstel de middelen als volgt over vier projecten te verdelen:

f 900.000,-- extra voorzieningen voor jongeren in de wijken ( zoals bijv. ontmoetingsplekken en verbeteren bestaande accommodaties en voorzieningen)
f 300.000,-- jeugdparticipatie (opzetten jeugdwebsite, jeugddebat) f 300.000,-- brede school (begeleiding projectplannen verschillende scholen)
223.000,-- veiligheid op scholen (starten en begeleiden van gerichte projecten)
Dit voorstel wordt voor advies voorgelegd aan de Raadscommissie voor CMW en OSZ.

Het college gaat akkoord met de voorgestelde reactie op de door de Stichting Vluchtelingenwerk Haarlemmermeer en de Stichting Meerwaarde aangedragen opmerkingen over de op 19 december jl. in principe vastgestelde nota "Maatschappelijke begeleiding asielzoekers en vluchtelingen". Het college stemt wel in met een verhoging van de toegestane vaste formatie voor werkbegeleiding vrijwilligers tot 0,65 fte.

Hiermee komt de subsidie aan de Stichting Vluchtelingenwerk Haarlemmermeer voor de huisvesting-, organisatie- en activiteitenkosten voor 2001 op 239.000; de stichting Meerwaarde ontvangt voor de personeelskosten 2001 een subsidie van 320.000 gulden. De inspraakreacties, de B&W notitie en de nota 'maatschappelijke begeleiding asielzoekers en vluchtelingen" wordt besproken in de raadscommissie Onderwijs en Sociale Zaken.

Het college gaat akkoord met de Begroting 2001 en de Meerjarenbegroting 2001-2003 van de Stichting Floriade 2002. Het financiële beheer beweegt zich ruimschoots binnen de grenzen van de vastgestelde meerjarenbegroting. Aan de punten uit de risicoparagraaf zal het bestuur van de Stichting Floriade de komende periode speciale aandacht schenken. Hierbij gaat het onder andere om; ICT-Infrastructuur, bereikbaarheid, binnenlandse inzendingen, toiletten, EHBO- en andere dienstverleningen en sponsoring.

Ruimte, Wonen en Economie
Het college heeft kennis genomen van de stand van zaken rond de concessie-indeling openbaar vervoer in het ROA-gebied en stemt in met het voorgestelde initiatief voor de uitwerking van het Programma van Eisen (PvE) in AM-verband (Amstelland/Meerlanden), de inhoud van het PvE, de taken en bevoegdheden van de concessie in het AM-gebied en de inhoud van het Programma van Richtlijnen (te weten het financiële kader, afspraken over de regionale concessiegrens en/of ROA-overschrijdende verbindingen en afspraken over het moment van Europees aanbesteden.) De raadscommissie Verkeer en Vervoer ontvangt de stukken ter kennisname.

Bestuursdienst
In de meerjarenbeleidsbegroting 2001-2004 is, in het kader van ruimtescheppende maatregelen, een taakstelling "oud voor nieuw" opgenomen. Het college heeft besloten deze taakstelling in te vullen door een grondige analyse van de jaarrekening 2000. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van 10 (cluster van) posten per dienst die meest bepalend zijn voor het rekeningsresultaat van 2000. De uitkomst van de analyse wordt betrokken bij de Voorjaarsnota 2001. De nota wordt ter advisering voorgelegd aan de commissie Middelen.

Het college stemt in met de loon- en prijswijzigingen voor de Voorjaarsnota 2001 en de Meerjarenbegroting 2002-2005. De normbedragen voor onontkoombare groei zullen overeenkomstig met de ontwikkelingen in de lonen en prijzen worden aangepast.

Het bedrag dat een gemeente voor één uitgegeven nationaal paspoort aan het rijk moet afdragen zal vanaf 1 april 2001 verlaagd zijn met f 27,50,--. Om deze verlaging van de rijksleges ten goede te laten komen aan de burger zullen vanaf 1april de kosten voor een paspoort ook tijdelijk verlaagd zijn met f 27,50,--. Het college stelt de raad voor de tarieventabel van de Legesverordening 1990 aan te passen. Op 1 oktober, als de nieuwe generatie reisdocumenten (NGR) is ingevoerd, zal het Besluit paspoortgelden opnieuw worden gewijzigd.

Openbare Werken
In het raadsvoorstel tot wijziging van de tarieventabel legesverordening 1990 is abusievelijk een aanpassing van de bomenverordening niet opgenomen. Aan de raad wordt voorgesteld de bomenverordening van de Legesverordening te wijzigen. Het college heeft dit besloten omdat verschillenende burgers hebben aangegeven het onrechtvaardig te vinden dat voor een kapvergunning van één boom net zoveel leges in rekening wordt gebracht (f 177,--) als voor bv. 100 bomen.

Daarnaast levert de beoordeling van een kapaanvraag voor 100 bomen meer werk op dan de aanvraag voor het kappen van één boom. Het tarief voor het kappen van maximaal drie bomen wordt gewijzigd in f 125,--. Voor het kappen van meer dan drie bomen wordt boven het basisbedrag van f 125,-- een opslag berekend van f 25,-- te kappen boom.

Het college stelt de raad voor een krediet van f 208.600,00 beschikbaar stellen voor het aanleggen van een riolering langs een gedeelte van de Hoofdweg oostzijde te Nieuw-Vennep. De raadscommissie voor openbare werken en milieu zal hierover advies uitbrengen.

Vinex
Het college heeft de tekst van de samenwerkingsovereenkomst vastgesteld tussen de gemeente en bouwmaatschappij Verwelius. De overeenkomst gaat over de ontwikkeling en realisatie van 520 woningen in de deelplannen 10 en 9b in Getsewoud-Noord. De raadscommissie Vinex en Volkshuisvesting ontvangt het besluit ter kennisname.

Bezwaarschriften
Het college besluit het bezwaarschrift over het stilleggen van de bouwactiviteiten aan de Wilgenlaan 148 te Zwanenburg in verband met het bouwen in afwijking van de verleende vergunning, ongegrond te verklaren.

Het college besluit het bezwaarschrift over het parkeren nabij de woning aan Graan voor Visch 15523 te Hoofddorp, ongegrond te verklaren.

Het college besluit het bezwaarschrift over een parkeervergunning voor de Kaasboetiek, Kruisweg 953a te Hoofddorp, ongegrond te verklaren.

Het college besluit het bezwaarschrift over de invoering nieuw parkeerbeleid Hoofddorp-centrum wegens overschrijding van de termijn, niet-ontvankelijk te verklaren.

Het college besluit het bezwaarschrift over de uitbreiding van de woning aan de Mathilde Wibautstraat 45 te Hoofddorp, ongegrond te verklaren.

Het college besluit het bezwaarschrift over het uitbreiden van een danscafé op het perceel Venneperweg 485 te Nieuw-Vennep, niet-ontvankelijk te verklaren.

Aan deze tekst kunt u geen rechten ontlenen