Gemeente Zwijndrecht

`kwaliteit van de dienstverlening nader bekeken' Uitslag klantentevredenheidsonderzoek
bureau Sociaal Raadslieden

Aan het eind van 2000 heeft het Bureau Sociaal Raadslieden een tevredenheids- onderzoek onder de klanten gehouden. Alle klanten waarvoor het Bureau Sociaal Raadslieden vorig jaar een vervolgactie heeft ondernomen hebben eind vorig jaar een brief met een aantal vragen ontvangen. Niet iedere klant heeft de enquête dus ontvangen maar alleen diegene voor wie de sociaal raadsvrouw bijvoorbeeld een brief of een bezwaarschrift/ beroepschrift heeft opgesteld. Ook de klanten waarvoor het bureau heeft bemiddeld hebben een enquête ontvangen. De vragen hadden betrekking op de periode januari 2000 tot en met december 2000. Inmiddels zijn van de 240 verstuurde brieven, alle 91 reacties geëvalueerd. Eén van de belangrijkste doelstellingen van het bureau is de inwoner te informeren op het terrein van de sociale wetgeving en juridische vraagstukken. De informatie, advies, en bemiddeling heeft als doel dat de klant in de toekomst zelf zijn weg kan vinden. De vragen in de enquête hadden betrekking op de kwaliteit van de dienstverlening: duidelijkheid van de informatie, voldoende informatie, snelheid van de afhandeling van de vragen en de tevredenheid over de opgestelde bezwaarschriften. Er zijn aan de klanten een zevental vragen gesteld die duidelijk moesten maken hoe tevreden hij/zij is over het bureau en over de bemiddeling door de medewerkers van het bureau.

Uit de antwoorden kwam duidelijk naar voren dat men de informatie duidelijk en voldoende vond. Ruim 96,7 % gaf aan dat zij de informatie ruim voldoende tot voldoende vond en 97,8% vond de informatie duidelijk tot zeer duidelijk. Over de opgestelde brieven en bezwaarschriften was 40,7% zeer tevreden en 49,5% tevreden. Over de houding van de medewerkers ten op zichten van de klant was 93,5% tevreden tot zeer tevreden. Bemiddeling bij problemen hoort ook tot één van de taken, zoals de bemiddeling naar uitkeringsinstanties, schuldeisers of privé personen. 73,7% was zeer tevreden tot tevreden over de bemiddeling bij problemen.

Uiteraard was er ondanks deze positieve score ook kritiek op zaken bijvoorbeeld bij bemiddeling. Dit kan te maken hebben met de soms negatieve afloop van de zaak. Zesentwintig klanten hadden nog een aantal opmerkingen en suggesties voor het bureau, zoals de begeleiding bij een hoorzitting naar aanleiding van een bezwaarschrift, van meet af aan contact met dezelfde medewerker en toegankelijkheid voor rolstoelgebruikers.

Uit de suggesties blijkt dat ondanks alle tevredenheid voortdurend de verbetering van dienstverlening voorop moet staan. De medewerkers van het bureau blijven hieraan werken. In 2000 mochten zij weer 1750 klanten begroeten. De medewerkers bedanken iedereen die aan dit onderzoek heeft meegewerkt. Ook eind van dit jaar zal het bureau sociaal raadslieden weer een onderzoek houden.