Gemeente Leeuwarden

Nieuws uit het college van b. en w. van Leeuwarden

Hieronder vindt u een overzicht van de door b. en w. genomen besluiten. Een compleet overzicht van de door b. en w. genomen besluiten kunt u vinden in de rubriek Raadsinformatie.

Tijdelijk Verkeersbesluit week 9 ¦ Stadsdebat over verkeersproblematiek
Tijdelijk Verkeersbesluit week 9

Stadsontwikkeling en -beheer maakt bekend dat in verband met de uit te voeren werken op en rond de Sophialaan een tijdelijk verkeersbesluit is genomen dat betrekking heeft op:

* de Willemskade zuidzijde, tussen het Zuiderplein en de Sophialaan, waarbij de rijrichting voor motorvoertuigen zal worden omgedraaid, zodat men kan rijden vanaf het Zuiderplein naar de Sophialaan;
* het rijden voor motorvoertuigen vanaf de Wirdumerpoortsbrug naar genoemde Willemskade zuidzijde zal mogelijk zijn;
* de 1e Kanaalsbrug, mag tijdens de uitvoering van genoemde werken met motorvoertuigen bereden worden vanaf de Zuidergrachtswal naar de Oostergrachtswal;

* de Zuidergrachtswal mag tijdens de uitvoering van genoemde werken met motorvoertuigen worden bereden vanuit de richting Zuiderplein naar de 1e Kanaalsbrug;

* de Achter de Hoven, tussen de Zuidergrachtswal en Gardeniersweg, mag door motorvoertuigen worden bereden uitsluitend in de richting naar de Gardeniersweg.

Ter informatie

Tijdens de uitvoering van de werken op en rond de Sophialaan worden omleidingsroutes aangegeven voor het autoverkeer. Het autoverkeer vanaf de Prins Hendrikstraat naar de Stationsweg en verder zal de gewone route over de Sophialaan kunnen volgen. Het verkeer vanaf de Stationsweg naar de Prins Hendrikstraat en verder, zal gebruik moeten maken van de Baljeestraat en de Willemskade.

Het busverkeer over de Sophialaan naar de Prins Hendrikstraat zal niet mogelijk zijn. Deze route is verlegd naar de Westersingel, waardoor de bushalte tegeover het oude Gerechtsgebouw aan het Wilhelminaplein tijdelijk komt te vervallen. (De instaphalte naar het busstation blijft in gebruik).De eerstvolgende halte ligt aan de Harlingersingel.
De interlokale lijnen 54/60/66/70/71/72/73/91 en 97 rijden derhalve over de Westersingel, evenals de lokale lijn 6 naar Bilgaard.
Sophialaan omleidingen

Stadsdebat over verkeersproblematiek

In de afgelopen vier jaar is de automobiliteit in en rond Leeuwarden explosief toegenomen. Samen met de vele werken aan de weg in het jaar 2000 is pijnlijk duidelijk geworden dat de Friese hoofdstad, met name in de spits, het autoverkeer niet aan kan. Het college beschikt nu over een discussienota waarin de knelpunten in de bereikbaarheid van de stad en vooral ook de binnenstad zijn geïnventariseerd. Het college heeft zich voorgenomen de komende maanden met alle belanghebbenden te gaan praten; naar ideeën en oplossingen te luisteren om daarna met een groot stadsdebat voldoende 'munitie' te krijgen om tot een nieuwe aanpak van het verkeer te kunnen komen. Een uitgewerkt plan kan dan in het najaar in de inspraak en besluitvorming komen.

Besluit: 16 januari