Ministerie van DefensieBrieven aan de Kamer


Informatie personeelsvoorziening

02-03-2001

In antwoord op uw brief van 29 januari jl. merk ik op, dat het tot nu toe gebruikelijk was U zo enigszins mogelijk in februari van enig jaar te informeren over de resultaten van de personeelsvoorziening in het voorgaande jaar. Afgelopen jaar is in overleg met Uw commissie gebleken dat aan deze wijze van informatieverstrekking - in combinatie met de informatie die via de ontwerp-begrotingen aan het Parlement werd aangeboden - twee belangrijke nadelen kleefden: informatie over een tussentijdse aanpassing van de aanstellingsbehoefte en -opdracht raakte versnipperd en de inzichtelijkheid van de gepresenteerde informatie bleek beperkt door het ontbreken van een uniform begrippenkader.

In mijn brief over vulling en ambitie van de krijgsmacht(1) van 16 oktober 2000 heb ik dan ook de ontwikkeling van een uniform begrippenkader aangekondigd. Hiermee wordt de consistentie en vergelijkbaarheid van informatie verbeterd. Deze ontwikkeling is toegelicht in de presentatie(2)van 30 november jl. ten behoeve van Uw commissie. Toen is voorgesteld de informatie-voorziening met ingang van 2001 anders te stroomlijnen. Daarbij is - passend in de ontwikkeling van het VBTB-traject (van beleidsbegroting tot beleidsverantwoording) - aansluiting gezocht bij de jaarlijkse beleidsverantwoording, die op de derde woensdag van mei aan het Parlement wordt aangeboden. Uw commissie heeft op 30 november jl. met dit voorstel ingestemd. In bijlage treft U het schematisch overzicht dat tijdens de presentatie aan U is voorgelegd.

Voorgaande leidt er toe dat ik U - overeenkomstig de afspraak van 30 november jl. - in mei 2001 als onderdeel van de verantwoording 2000 zal informeren over de resultaten van de personeelsvoorziening 2000. Daarbij zal ik tevens ingaan op de actuele situatie en eventuele bijstellingen in de aanstellingsbehoefte en -opdracht voor 2001.

DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE,

H.A.L. van Hoof.

(1) TK 2000-2001, 27 400 X, nr.7.
(2) Presentatie "vulling en ambitie van de Nederlandse Krijgsmacht", verzorgd door Cdre drs. J.M.W. Willems en Cdre R.S. van Dam, 30 november 2000