Gemeente Utrecht

PARKMANAGEMENT VAN START IN LEIDSCHE RIJN

Om de kwaliteit van een kantoren- & bedrijvengebied ook op de lange termijn te waarborgen, voorziet Leidsche Rijn Utrecht in verplichte deelname aan parkmanagement. Parkmanagement is een manier van werken waarbij bedrijven en gemeente vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid de openbare ruimte alsook de privé-kavels van de bedrijven inrichten en onderhouden. Hieronder vallen ook voorzieningen zoals terreinbeveiliging, afvalinzameling en -verwerking, vervoersmanagement en bewegwijzering. Parkmanagement wordt als eerste op bedrijventerrein De Wetering-noord ingevoerd. Een gebied van 26 ha uitgeefbaar terrein met circa dertig bedrijven. Vandaag ondertekenen de gemeente Utrecht, de beheerorganisatie Grontmij en het bestuur van de parkmanagementvereniging hiertoe het contract. De grote omvang van het contract maakt het tot een voor Nederlandse begrippen bijzonder contract.

Gebruikelijk is dat de gemeente het beheer en onderhoud van het openbaar gebied voor haar rekening neemt. Dat gaat dus veranderen op de bedrijven- en kantorenlocaties van het nieuwe Utrechtse stadsdeel Leidsche Rijn. Parkmanagement is overgewaaid uit Angelsaksische landen en heeft als doel hoogwaardige en duurzame bedrijven- en kantoorlocaties te realiseren en in stand te houden. Als een onderneming zich in Leidsche Rijn wil vestigen verplicht deze zich bij de ondertekening van het erfpachtcontract tot afname van en betaling aan het basispakket parkmanagement. Elk bedrijf kan vervolgens lid worden van de parkmanagementvereniging. Van deze vereniging is ook de gemeente lid, maar maakt geen deel uit van het bestuur van de vereniging. Het lidmaatschap geeft de ondernemingen democratisch stemrecht over de gezamenlijke invulling van parkmanagement op het bedrijventerrein. Deze vereniging sluit een contract af met een beheerorganisatie, die voor de feitelijke uitvoering van parkmanagement zorg draagt. Deze beheerorganisatie huurt vervolgens onderaannemers in die het uiteindelijke werk op de terreinen verricht. In het geval van bedrijventerrein De Wetering en spoedig ook Papendorp is Grontmij de beheerorganisatie. Deze organisatievorm is niet alleen democratisch, er ontstaan ook korte lijnen voor klachten van bedrijven. De beheerorganisatie is namens de vereniging het directe aanspreekpunt voor de bedrijven.

Basispakket Standaard in het pakket parkmanagement zitten naast het beheer en onderhoud van het openbaar gebied en de private bedrijfskavels ook nog de volgende voorzieningen: terreinbeveiliging, afvalinzameling/verwerking, personenvervoersmanagement, centrale bedrijfsbewegwijzering. Het basispakket kan desgewenst uitgebreid worden met pandbeveiliging, catering, telecomfaciliteiten, kinderopvang, gevelreiniging, enzovoort. De beheerorganisatie inventariseert onder de bedrijven de behoefte aan deze gezamenlijke diensten.

Financiering Met het geld van de gemeente dat gewoonlijk voor beheer en onderhoud van de openbare ruimte wordt uitgetrokken en de contributie van de bedrijven wordt parkmanagement gefinancierd. Met deze financiële middelen worden alle onderhouds-werkzaamheden en voorzieningen bekostigd. De vereniging bepaalt zelf binnen vastgestelde kaders wat wenselijk en nodig is om een duurzaam en kwalitatief hoogstaand bedrijventerrein te realiseren en in stand te houden.

Voor informatie: Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Arienne de Muynck van het Projectbureau Leidsche Rijn Utrecht, telefoon: 030-2864059 / 06-18398990.