Ministerie van Justitie

12.07.01

Nieuwe Gerechtsdeurwaarderswet treedt op 15 juli 2001 in werking

Factsheet Gerechtsdeurwaarders: tarieven, toezicht, klachtenprocedure

De nieuwe Gerechtsdeurwaarderswet treedt 15 juli aanstaande in werking. Deze wet introduceert meer marktwerking binnen de beroepsgroep. Daartoe worden onder meer vestigingseisen versoepeld en wordt een vrijere prijsvorming met opdrachtgevers toegestaan. Ook wordt het toezicht op de beroepsgroep versterkt.

De gerechtsdeurwaarder is de ambtsdrager die in de rechtspraktijk een aantal formele handelingen verricht. Zo worden dagvaardingen aan civiele procespartijen door deurwaarders betekend en hebben zij de bevoegdheid rechterlijke vonnissen ten uitvoer te leggen. Daarnaast is de gerechtsdeurwaarder een ondernemer die juridische diensten verleent. Met de nieuwe wet wordt het mogelijk dat iedere gerechtsdeurwaarder die een beroepsopleiding heeft gevolgd en twee jaar kandidaat-gerechtsdeurwaarder is geweest, als deurwaarder wordt benoemd in de vestigingsplaats van zijn keuze. Hij dient een ondernemingsplan te hebben waarover een commissie van deskundigen positief heeft geadviseerd. Tot nu toe laghet aantal vestigingplaatsen voor gerechtsdeurwaarders min of meer vast. Overigens is de gerechtsdeurwaarder voortaan in het hele land bevoegd tot het verrichten van ambtshandelingen. Voorheen kon hij dat alleen doen in het arrondissement van vestiging.

Het bestaande systeem van vaste tarieven voor de gerechtsdeurwaarder wordt goeddeels verlaten. Alleen voor de kosten die een debiteur moet vergoeden voor ambtshandelingen van de gerechtsdeurwaarder, blijven vaste tarieven gelden. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om de gerechtsdeurwaarderskosten voor de executie van een vonnis die ten laste komen van degene die door de rechter veroordeeld is. In de relatie tussen opdrachtgever en gerechtsdeurwaarder worden de tarieven volledig vrijgelaten.

De wet regelt ook een verscherping van het toezicht: zo zullen de gerechtsdeurwaarders aan een wettelijk tuchtrecht zijn onderworpen en zijn er gedrags- en beroepsregels vastgesteld. Het Bureau Financieel Toezicht houdt toezicht op de financiële organisatie van de gerechtsdeurwaarderskantoren, met name op het beheer van derdengelden.

Tenslotte zij vermeld dat de Koninklijke Vereniging van Gerechtsdeurwaarders overgaat in een publiekrechtelijke beroepsorganisatie, de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders, die nadere regels voor de beroepsgroep kan vaststellen. Iedere gerechtsdeurwaarder is verplicht lid van deze KBvG.

Voor vragen of commentaar met betrekking tot de inhoud van deze pagina's kunt u terecht bij de Directie Voorlichting van Justitie, telefoon: (070) - 3706850,
email: voorlichting@best-dep.minjust.nl,
fax: (070) - 3707594

Laatst gewijzigd: 13-07-2001