Gemeente Voorschoten

Project Sociale Vernieuwing

De gemeente Voorschoten nodigt inwoners van Voorschoten uit projecten in het kader van de `Sociale Vernieuwing' aan te melden. De mogelijkheid bestaat dat één of meerdere van deze projecten in aanmerking komt voor een financiële bijdrage. In totaal is er voor het jaar 2001 een bedrag van f 61.434,50 ( 27.877,76) beschikbaar. Dit bedrag wordt verdeeld over de twee rondes die in 2001 zullen worden gehouden. De eerste ronde heeft als sluitingstermijn 15 juli 2001, de tweede ronde heeft als sluitingstermijn 31 december 2001.

Sociale vernieuwing is een gezamenlijke inspanning van overheid en burgers om de positie van de burgers te verbeteren. Verbetering van de kwaliteit van de woon- en leefomgeving is daarbij een belangrijk uitgangspunt. Veelal gaat het om het oplossen van problemen in de buurt zoals verwaarloosde plekken en vandalisme. De mensen die in de omgeving wonen worden zoveel mogelijk zelf bij het vinden van oplossingen betrokken. De projecten kunnen liggen op het gebied van arbeid, scholing sociaal cultureel terrein en leefomgeving. Voorbeelden van projecten die in het jaar 2000 met ondersteuning uit het fonds Sociale Vernieuwing kunnen worden gerealiseerd zijn: een fiets graveeractie op de scholen in Voorschoten, het plaatsen van een mededelingenbord in de Dobbewijk en een graffitikunst project in Vlietwijk.

Financiële bijdrage

Projecten die in aanmerking komen zijn nieuw en geen onderdeel van beleidsplannen van de gemeente Voorschoten. Waar mogelijk moet aansluiting worden gezocht met bestaande projecten. Tot en met 15 juli 2001 (en voor de tweede ronde tot en met 31 december) is het mogelijk om schriftelijke verzoeken om een financiële bijdrage bij de gemeente in te dienen. In deze verzoeken moet in ieder geval een beschrijving van het project zelf en een beschrijving van het doel van het project zijn opgenomen. Verder zal een kostenraming moeten worden gemaakt en moet ook worden aangegeven welke financiële middelen men zelf in het project wil steken. Tot slot zal ook moeten worden vermeld waarom een bijdrage uit het fonds Sociale Vernieuwing zou moeten worden verstrekt.

Aanmelden als burgerlid

De adviesgroep laat alle ingediende projecten door de desbetreffende vakafdeling toetsen aan wet- en regelgeving en bestaand gemeentelijk beleid. De projecten die hieraan voldoen worden vervolgens getoetst aan de criteria voor Sociale Vernieuwing. Deze adviesgroep zal naast gemeentelijke medewerkers van diverse disciplines ook bestaan uit twee burgerleden. Per selectieronde worden nieuwe burgerleden geworven. Wij nodigen u hiervoor van harte uit.

U kunt zich aanmelden als burgerlid als u een meerderjarige inwoner van Voorschoten bent en niet op enige wijze bent verbonden aan een voor de selectieronde aangemeld project.

Tot slot

Als u extra informatie wilt over het aanvragen van een financiële bijdrage uit het Fonds Sociale Vernieuwing of belangstelling heeft voor een tijdelijk lidmaatschap van de adviesgroep, kunt u contact opnemen met mevr. Van der Scheer van de afdeling Sociale Dienstverlening en Zorg van de gemeente Voorschoten. Van 8.30 tot 12.00 uur is zij te bereiken op telefoonnummer 5600681. Er zal u dan een brief met meer informatie over de verdere procedure aan u worden toegezonden.

Eventuele aanvragen kunt u schriftelijk doen bij de gemeente Voorschoten, ter attentie van de Unit Zorg, postbus 393, 2250 AJ Voorschoten.

Wanneer de inschrijvingstermijn is verstreken, worden door een adviesgroep uit de aanmeldingen twee burgerleden geselecteerd die samen met de adviesgroep een selectie maken uit de ingediende projectvoorstellen. De uiteindelijke beslissing over toekenningen uit het Fonds Sociale Vernieuwing wordt genomen door het college van Burgemeester en Wethouders.