Ingezonden persbericht


PERSBERICHT

Stop toch met de Betuwelijn! .

Onder deze aanhef heeft een aantal wetenschappers vandaag (maandag 16 juli) een petitie aan het kabinet gestuurd naar aanleiding van de onthutsende uitspraken van minister Pronk in de Volkskrant van zaterdag 14 juli.

In het interview geeft Pronk toe dat het kabinet bewust de milieu-effecten van de Betuwelijn te rooskleurig heeft voorgesteld, omdat het kabinet de Betuwelijn zo graag wilde. Niet alleen burgers, maar ook het parlement is dus bewust verkeerde informatie verstrekt. In de petitie staat onder andere dat nu stoppen met de waanzin van de Betuwelijn nog altijd beter is dan doorgaan met de destructieve bouw, omdat het project blijvend financieel verliesgevend is en aantasting van natuur, open ruimte, cultuur, en verdere milieuvernietiging moeten worden voorkomen.

Inlichtingen. Prof. Dr. A. Heertje (tel. 035-6944882).

De tekst van de petitie luidt als volgt:

Aan het Kabinet

15 juli 2001

Stop toch met de Betuwelijn!

Het Kabinet heeft jarenlang willens en wetens verkeerde informatie verstrekt over de Betuwe­lijn. Minister Pronk van VROM geeft in de Volkskrant van 14 juli toe dat aan de Betuwelijn geen positief milieu-effect kan worden toegekend. Het Kabinet heeft altijd verdedigd dat de Betuwe­lijn van strategisch belang was voor milieu en econo­mie. Ook na berichten van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en de Commissie-Meijerink, die wezen op het tegendeel, bleef het Kabinet volhouden dat met de Betuwelijn milieuw­inst geboekt zou worden. Nu zegt Pronk dat het Kabinet de positieve mi­lieu-effec­ten heeft overdreven en dat het onvoldoende oog had voor de juistheid van een aantal bezwa­ren.

Het Kabinet heeft nooit serieus willen discussiëren over nut en noodzaak van de Betuwelijn. Premier Kok, maar ook Pronk zelf en opeenvolgende ministers van Verkeer en Waterstaat, hielden elke discus­sie tegen. Toen het RIVM in de zomer van 1999 meldde dat er geen milieuwinst zou zijn, zei Pronk voor het Radio I journaal: de overheid kan niet met goed fatsoen terugko­men op een eerder genomen besluit. Toen Pronk een zomer later in de Tweede Kamer sprak naar aanleiding van het Reken­ka­mer­rapport, dat de vloer aanveegde met de besluitvorming, heette het dat milieuwinst voor het Kabinet altijd een onder­ge­schikt punt was geweest.

Nu Pronk toegeeft dat de regering al die tijd haar eigen burgers onjuiste informatie heeft verstrekt, en duidelijk blijkt dat de Betuwelijn niets meer is dan een ordinair prestigeproject, komt alles in een ander daglicht te staan. Is niet alle overheidsinformatie sterk gekleurd geweest ten voordele van de Betuwelijn? Beweringen over de geluidhinder bijvoorbeeld, of het vervoer van gevaarlijke stoffen, of over de capaciteit van het bestaande spoor, om maar niet te spreken over de prestaties van de binnenvaart. En gaat de overheid niet nog steeds uit van even rooskleurige als onrealistische doelstellingsscenario s voor het goederenvervoer over spoor?

Acht hoog­leraren waarschuwden in oktober 1998 in een open brief aan de Tweede Kamer dat voorkomen moest worden dat de Betu­welijn tot een bestuurs en plannings­ramp leidt: een infra­structuur­project dat elders tot de Grands Travaux Inutiles gerekend zou worden. Zij riepen op tot heroverweging. Maar politiek Den Haag wenste toen niet te luisteren. Miljarden worden uitgegeven aan een volstrekt nutteloos project, terwijl miljarden uitgegeven zouden moeten worden om het spoorvervoer voor reizigers te verbeteren. Dat daar geen prioriteit aan werd gegeven, merken we nu elke dag.

Stoppen met deze waanzin is actueler dan ooit. Stop de verdere milieuvernie­tiging en geldverspilling die de Betuwelijn veroor­zaakt. Voorkom verdere nutteloze investeringen. Laat het Centraal Plan­bureau onderzoek doen naar alter­natieve bestemmingen van die investeringen. En laat alle direct betrokkenen getuigen voor een parlementaire enquête. Wij verwachten dat dan wel de juiste gegevens daar boven tafel komen.

Mw. Mr. E.G. Aiking-van Wageningen, oud-lid Tweede Kamer, Arnhem

Drs. A.F. Bolhuis, Wassenaar

J. de Bruin, vervoerskundige, Blokker

Prof.dr. A. Heertje, hoogleraar economie, Universiteit van Amsterdam

Dr. M. van Hulten, oud-staatssecretaris ministerie van Verkeer en Waterstaat

Prof.dr. E.C. van Ierland, hoogleraar milieu-economie, Landbouwuniversiteit Wageningen

Ing. P.G. Jonker, oud-wethouder Papendrecht, Papendrecht

Ir. W. Leeuwenburg, oud-ambtenaar ministerie Verkeer en Waterstaat

Dr. J. Lengkeek, voorzitter leerstoelgroep sociaal-ruimtelijke analyse, Landbouwuniversiteit Wageningen

Prof.drs. J.B. Polak, emeritus hoogleraar vervoerseconomie, Rijksuniversiteit Groningen en Universiteit van Amsterdam

Prof.ir. A.A.J. Pols, hoogleraar planning, TUDelft

Dr. M. Roscam Abbing, politicoloog, Amsterdam

Dr.ir. L.H.J. Wachters, oud-directeur TNO en oud-lid Provinciale Staten Gelderland, Gorssel

Ir. H. aan de Wiel, ouddocent elektrotechniek, TUDelft, Gorinchem

Drs. K. IJff, econoom, Amsterdam

Ir. K. Zijderveld, oud-docent ontwikkelingseconomie, Landbouwuniversiteit Wageningen, Laren (Gld).