Gemeente Capelle a/d IJssel

Commissie voor de bezwaar- en beroepschriften 15 aug. 2001

De commissie voor de bezwaar- en beroepschriften vergadert op woensdagavond 15 augustus 2001, aanvang 19.30 uur, in het gemeentehuis aan de Rivierweg 111.

Tijdens deze vergadering worden de volgende bezwaarschriften behandeld:

a. 19.30 tot 19.50 uur
het bezwaarschrift van de heren A.N.C. de Jong en A. Korenstra tegen het collegebesluit tot het stellen aan L. Vermeer Transport BV van nadere eisen ingevolge artikel 5, alsmede voorschrift 4.4.1. van de bijlage van het Besluit opslag- en transportbedrijven milieubeheer.

b. vanaf 19.50 uur
het bezwaarschrift van de regionaal inspecteur Milieuhygiëne Zuid-West (ministerie van VROM) tegen het collegebesluit tot het afwijzen van het verzoek tot het nemen van bestuursrechtelijke maatregelen terzake van het tankstation Gulf Demarol BV aan de Bermweg.

De op het bezwaarschrift betrekking hebbende stukken liggen vanaf heden voor eenieder ter inzage bij het Informatiecentrum van het gemeentehuis, op werkdagen van 8.00 tot 19.00 uur.