Erasmus Universiteit Rotterdam

15 augustus 2001

Leden Raad van Toezicht herbenoemd

Minister Hermans van OC&W heeft per 1 mei alle leden van de Raad van Toezicht van de Erasmus Universiteit Rotterdam herbenoemd tot en met 30 april 2005. De vijf leden werden, na invoering van de Wet Modernisering Universitaire Bestuursorganisatie (MUB), voor het eerst en allen tegelijk benoemd op 1 mei 1997, voor een periode van vier jaar.

Volgens de Wet MUB is het College van Bestuur belast met het bestuur en beheer van de universiteit. De Raad van Toezicht ziet toe op de werkzaamheden van dit college en staat het College van Bestuur met raad bij; de Raad van Toezicht is daarmee te vergelijken met een Raad van Commissarissen in het bedrijfsleven. De leden van het College van Bestuur worden door de Raad van Toezicht benoemd en ontslagen. Met betrekking tot een aantal besluiten is de goedkeuring van de Raad van Toezicht vereist. Voorbeelden hiervan zijn het bestuurs- en beheersreglement, de jaarlijkse begroting en het instellingsverslag.

De Raad van Toezicht heeft de komende periode de volgende samenstelling:

* Prof.drs. C.A.J. Herkströter RA - voorzitter Oud-voorzitter Comité van directeuren Koninklijke/Shell Groep en bijzonder hoogleraar Internationaal management Universiteit van Amsterdam

* Mw.mr. J.C.W. Bogaards

* Dr. J.M. Linthorst
Managementadviseur, oud-wethouder van Rotterdam
* Dr. A.H.G. Rinnooy Kan
Lid Raad van Bestuur ING Groep NV, oud-hoogleraar Operationeel onderzoek econometrie, oud-rector-magnificus van de EUR en voormalig voorzitter werkgeversorganisatie VNO - NCW
* Generaal b.d. A.K. van der Vlis
Lid Algemeen Bestuur Atlantische Commissie, lid Adviesraad Internationale Vraagstukken, oud-chef van de Defensiestaf

Noot voor de pers

Voor nadere informatie: mr. E.P.J. Jaspar, secretaris Raad van Toezicht EUR, tel (010) 408 1760 of 408 1125