GARANTIEFONDS GERECHTSDEURW.

Belangrijkste deurwaarders nu in garantiefonds

De leden van de Groep Gerechtdeurwaarders Nederland treden toe tot de Stichting Garantiefonds Gerechtsdeurwaarders. Door deze groei zal het Garantiefonds naar schatting de helft van alle
deurwaardersactiviteiten in Nederland omvatten.

De gerechtsdeurwaardersbranche heeft sinds drie jaar een garantiefonds, onder voorzitterschap van de Friese commissaris van de Koningin Ed Nijpels. Het Fonds staat er voor in dat door fondsdeelnemers geïncasseerde gelden ook daadwerkelijk worden afgedragen aan de cliënten van deze deurwaarders. Het Fonds is opgezet volgens de Lloyds-constructie. Deelnemers storten niet alleen een waarborgsom maar zijn tevens gehouden zonodig een bedrag bij te storten. Deelnemers moeten voldoen aan strenge eisen met betrekking tot de financiële positie. De deurwaarders onderwerpen zich vrijwillig aan deze vereisten. De waarborgsom en de bijstortverplichting worden door het Fonds vastgesteld. De bedragen zijn gebaseerd op de hoogte van de voor cliënten geïnde gelden die een deurwaarder gemiddeld onder zich heeft. Dat de regels door de deelnemers voortdurend worden nageleefd, wordt intensief bewaakt door de fondsaccountant.

Met de recente invoering van de Gerechtsdeurwaarderswet op 15 juli 2001 is het toezicht op de gerechtsdeurwaarders opgedragen aan het Bureau Financieel Toezicht. Dit toezicht geeft echter geen garantie bij financieel onvermogen van een deurwaarder. Het garantiefonds geeft die zekerheid wel. Over de mogelijke overlapping in het toezicht zijn afspraken gemaakt tussen het Fonds en het Bureau.

Met de toetreding van de GGN-leden verwelkomt het Fonds een achttal van de grote gerechtsdeurwaarderskantoren. De fondsdeelnemers schatten dat het garantiefonds daarmee nu in omzet de helft van de deurwaardersmarkt omvat.

Rotterdam,
15 augustus 2001

Foto (rechten vrij) beschikbaar via het ANP-Fotonet en de digitale beeldbank van het ANP.

Voor een nadere toelichting op dit bericht of informatie omtrent het Fonds kunt u contact opnemen met de voorzitter van de Stichting Garantiefonds Gerechtsdeurwaarders, de heer E.H.T.M. Nijpels (Provincie Friesland : 058-2925519) of met de fondsaccountant, de heer P.W. van der Marel (Volte accountants : 010-2884949). De heer M.A. van Etten van de GGN is graag bereid hun motief voor toetreding uiteen te zetten (010-4119122).Achtergrondinformatie Stichting Garantiefonds Gerechtsdeurwaarders

Nagenoeg alle grote gerechtsdeurwaarderskantoren hebben zich verenigd in een garantiefonds. Doordat recent de Groep Gerechtsdeurwaarders Nederland tot het fonds is toegetreden, omvat het garantiefonds thans naar schatting de helft van alle deurwaardersactiviteiten in Nederland. Het fonds staat ervoor in dat door een deurwaarder geïnde bedragen ook daadwerkelijk bij diens opdrachtgever terechtkomen.

historie
In het afgelopen decennium is het een aantal malen gebeurd dat een gerechtsdeurwaarder in financiële problemen kwam. Bij een faillissement is de consequentie dat opdrachtgevers met lege handen komen te staan. De inmiddels voor de opdrachtgever geïnde bedragen kunnen niet meer worden afgedragen. Dit is ongewenst, zodat ook de zojuist van kracht geworden Gerechtsdeurwaarderswet daar iets aan probeert te doen. De noodzaak daarvan was al eerder ingezien door de deurwaarders zelf. De gerechtsdeurwaarders M.G. van Eck uit Rotterdam en J. Smit uit Ommen richtten met behulp van de Rotterdamse registeraccountant P.W. van der Marel begin 1998 de Stichting Garantiefonds Gerechtsdeurwaarders op. De huidige Friese commissaris van de Koningin Drs. E.H.T.M. Nijpels is voorzitter van het Fonds. Nijpels is in deurwaarderskringen zeer bekend vanwege zijn motie van 7 februari 1980. Daarin werd de regering gevraagd de positie van de gerechtsdeurwaarder wettelijk te regelen. Meer dan 21 jaar na dato is dat nu gebeurd. Met het voorzitterschap van het garantiefonds benadrukt Nijpels zijn interesse en betrokkenheid in de gerechtsdeurwaardersbranche.

derdengelden
Het doel van de Stichting Garantiefonds Gerechtsdeurwaarders is de zogenaamde derdengelden veilig te stellen. Derdengelden zijn bedragen die zijn geïnd voor opdrachtgevers maar nog niet aan hen zijn afgedragen, bijvoorbeeld in zaken waarin een betalingsregeling is getroffen. Het is de bedoeling deze bedragen zo spoedig mogelijk naar opdrachtgevers door te storten. Zolang dat niet is gebeurd loopt de opdrachtgever immers een risico. Het is dit risico dat het garantiefonds ondervangt. Het saldo derdengelden is om die reden de grondslag voor de financiële verplichtingen van een deelnemer aan het Fonds.

garantie
Met het garantiefonds onderscheiden de deelnemende deurwaarders zich van hun collega's en de overige aanbieders in de incassobranche (incassobureau's en advocatuur). Het Fonds werkt volgens de Lloyds-constructie: deelnemende deurwaarders staan voor elkaar in. Indien door hem geïnde gelden niet meer geheel ter beschikking van de gerechtsdeurwaarder zouden staan, dekken de deelnemers gezamenlijk het tekort. Uitsluitend financieel zeer gezonde
gerechtsdeurwaarderskantoren kunnen deelnemer van het garantiefonds worden. Bij toetreding storten de deelnemers een toetredingssom. De hoogte van de toetredingssom wordt per deelnemer afzonderlijk bepaald en wordt gebaseerd op het gemiddeld saldo derdengelden. Ditzelfde saldo bepaalt ook de hoogte van de bijstortverplichting van een deelnemer. De bijstortverplichting komt pas aan de orde indien één van de deelnemers in een situatie van financieel onvermogen terecht zou komen. Om dat te voorkomen onderwerpen de deelnemers zich aan regelmatig periodiek toezicht door de fondsaccountant. Getoetst wordt of de deelnemer nog voldoet aan de strenge criteria voor solvabiliteit en liquiditeit.
Anders dan bijvoorbeeld in de reisbranche, worden de kosten van het garantiefonds niet op de cliënten verhaald. De deelnemende deurwaarders dragen zelf de kosten door middel van een jaarlijkse bijdrage aan het Fonds. Voor de opdrachtgevers is het met het oog op de geboden zekerheid aantrekkelijk met een fondsdeelnemer in zee te gaan. Voor de gerechtsdeurwaarder is deelname aan het Fonds commercieel aantrekkelijk. Tegenover de kosten staat dat hij het beeldmerk van het garantiefonds mag voeren op zijn briefpapier, facturen en reklame-uitingen. Dit blijkt in toenemende mate een wervend effect te sorteren.

gerechtsdeurwaarderswet
Op 15 juli jl. is de Gerechtsdeurwaarderswet van kracht geworden. In deze wet is - naar analogie van het notariaat - voorzien in wettelijke derdenrekeningen. Dit zijn aparte bankrekeningen per opdrachtgever. Daarmee wil de wet voorkomen dat de aan cliënten van een gerechtsdeurwaarder toekomende gelden in het faillissement van de gerechtsdeurwaarder vallen. Omdat het nog steeds diezelfde deurwaarder is die over deze gelden kan beschikken, biedt de wet echter slechts een 'optische' garantie. Een in moeilijkheden geraakte deurwaarder blijft immers gewoon de mogelijkheid houden de derdenrekening leeg te halen. Het garantiefonds biedt ook in zo'n geval garantie. Het Fonds biedt dus een verdergaande zekerheid dan met de wet voor de beroepsgroep als geheel is bereikt.

toezicht
In de gerechtsdeurwaarderswet is het publieke toezicht op de gerechtsdeurwaarder opgedragen aan het Bureau Financieel Toezicht. Daarmee heeft de wetgever gekozen voor dezelfde oplossing als bij het notariaat. Dit is met het oog op gebruikmaking van de bestaande infrastructuur ook niet onlogisch.
Deelnemers aan de Stichting Garantiefonds Gerechtsdeurwaarders hadden zich echter vrijwillig al aan het zwaardere toezicht door het Fonds onderworpen. Bij de parlementaire behandeling van de wet is daarom het toezicht uitgebreid aan de orde geweest. Verschillende kamerleden drongen aan op zoveel mogelijk beperking van de overlap in het toezicht, hetgeen door de staatssecretaris is toegezegd. In de praktijk is dit ingevuld door een protocol tussen de besturen van het Fonds en het Bureau. Het protocol voorziet in ondelinge afstemming van de werkzaamheden en overleg. Medio 2002 zal worden geëvalueerd of de overlap op deze wijze voldoende wordt voorkomen.

financiële vereisten
Jaarrekeningen van deurwaarders verschillen aanzienlijk. De plaats waar het onderhanden werk in de balans wordt opgenomen varieert. Waar het ene kantoor het onderhanden werk aan de actiefzijde van de balans opneemt, brengt een andere deurwaarder het in mindering op de derdengelden aan de passiefzijde. Ook de waardering van het onderhanden werk loopt sterk uiteen. De financiële criteria voor toetreding omvatten mede voorschriften hoe het onderhanden werk in de balans moet worden opgenomen en hoe het ten hoogste mag worden gewaardeerd. De kern van de vereisten wordt gevormd door de liquiditeitseis en de solvabiliteitseis. Rekening houden met de voorschriften van het Fonds moet 110% van de derdengelden liquide worden aangehouden. Rekening houdend met diezelfde voorschriften geldt een solvabiliteitseis van 20% van het balanstotaal inclusief derdengelden en 50% van het balanstotaal exclusief derdengelden. De solvabiliteitseisen gelden cumulatief.
In de praktijk blijken dit zware eisen te zijn. Een aantal kantoren is het deelnemerschap geweigerd omdat deze niet aan de criteria konden voldoen. In andere gevallen zijn deelnemers genoodzaakt het Fonds aanvullende garanties te geven om op die manier aan de vereisten te voldoen. Die aanvullende garanties kunnen bijvoorbeeld komen uit de privé-vermogens van de betrokken deurwaarders. Tot de eisen behoort namelijk dat de aangesloten deurwaarders over een positief privé-vermogen beschikken. Tot de financiële criteria behoort voorts dat een afdoende beroepsaansprakelijkheidsverzekering moet zijn afgesloten. De fondsaccountant verifieert een en ander tijdens de periodieke controles.
Al met al vormt het geheel van de financiële vereisten op zich al een bijna sluitende garantie dat zich geen calamiteiten zullen voordoen. Dat is niet alleen voor de opdrachtgevers, maar ook voor de deelnemers zelf van het grootste belang. Op die manier is immers de kans dat zij ooit zullen worden aangesproken voor een tekort zo klein mogelijk.

operationeel
Het Rotterdamse kantoor van Volte accountants fungeert als vestigingsadres en vervult de secretariaatsfunctie. Daarnaast voert Volte de periodieke toetsing van de aangesloten deelnemers uit en fungeert als vraagbaak voor iedereen die informatie over het Fonds wenst. Het garantiefonds heeft een informatieve website op www.sggdw.nl. Met de toetreding van de leden van de Groep Gerechtsdeurwaarders Nederland zal het garantiefonds 19 deelnemers omvatten, waaraan ruim 50 gerechtsdeurwaarders zijn verbonden. Dit betekent dat het garantiefonds haar streven naar landelijke dekking daarmee heeft gerealiseerd. De fondsdeelnemers (alle behorend tot de grote kantoren) schatten tezamen ongeveer de helft van de deurwaardersmarkt in handen te hebben.

verwachte ontwikkelingen
De initiatiefnemers Van Eck en Smit vormen tezamen met Drs. E.H.T.M. Nijpels het bestuur van het garantiefonds. Het bestuur verwacht een verdergaande groei van het Fonds. Dat wordt voor een belangrijk deel door de afnemersmarkt veroorzaakt. In toenemende mate verlangen met name de grote opdrachtgevers van de gerechtsdeurwaarder dat hij deelnemer is van het garantiefonds. En daarmee heeft de markt het initiatief tot een succes gemaakt !

Voor een interview kunt u contact opnemen met de voorzitter van de Stichting Garantiefonds Gerechtsdeurwaarders, de heer E.H.T.M. Nijpels (Provincie Friesland : 058-2925519) of met de bestuursleden M.G. van Eck (Flanderijn c.s. : 010-2092444) en/of J. Smit (0529-452517). De heer M.A. van Etten van de GGN is graag bereid hun motief voor toetreding uiteen te zetten (010-4119122).
Voor een nadere toelichting op dit bericht of informatie omtrent het Fonds kunt u contact opnemen met de fondsaccountant, de heer P.W. van der Marel (Volte accountants : 010-2884949).

15 aug 01 11:31