Gemeente Bergschenhoek

Openbare vergadering op 11 juni 2001 om 20.00 uur

De burgemeester van Bergschenhoek roept de leden van de gemeen-teraad op tot het houden van een openbare vergadering op 11 juni 2001 om 20.00 uur.
De vergadering zal worden gehouden in het gemeentehuis, Berg-weg-noord 39.
Na afloop van het openbare gedeelte zal een besloten vergadering plaatsvinden.

Bergschenhoek, 23 mei 2001.
De burgemeester voornoemd,

AGENDA


1. Opening.

2. Spreekrechtbijeenkomst.

3. Aanwijzing eerststemmend lid.

4. Notulen van de vergadering van 23 april jl..
5. Notulen van de vergadering van 7 mei jl..
6. Ingekomen stukken en mededelingen.

7. Jaarverslag klachten over 2000. (no. 544)
8. Conceptbegroting 2002 Stadsregio Rotterdam. (no. 545)
9. Tussenrapport fuseren GGD Delfland en GGD West-Holland. (no. 546)
10. Inzet middelen educatie en educatieve inburgering. (no. 547)
11. Krediet uitbreiding tijdelijke onderwijsaccommodaties scholen Boterdorp. (no. 548)

12. Vaststellen overschrijdingsbedragen basisonderwijs 1991-1995 en 1996-1999. (no. 549)

13. Voorbereidingskrediet nieuwbouw zwembad. (no. 550)
14. Afrekening subsidie St. Peutercentrum 2000. (no. 551)
15. Betaling bijdrage aan GGD i.v.m. uitbreiding kinderopvang. (no. 552)

16. Vaststellen Subsidieverordening Wiw. (no. 553)
17. Toekennen en afwijzen vergoedingen planschade. (no. 554)
18. Krediet ontwerp bruggen dorpscentrum. (no. 555)
19. Voorbereidingsbesluit voor een deel van het buitengebied. (no. 556)

20. Voorbereidingsbesluit voor een deel van het centrumgebied. (no. 557)

21. Voorbereidingsbesluit voor het gebied langs de Bergweg-zuid e.o. (no. 558)

22. Aankoop woning en bedrijf Wildersekade 31. (no. 559)
23. Begrotingswijziging. (no. 560)

24. Sluiting.

De stukken liggen ter inzage:

a. uitsluitend voor de raadsleden in de voor hen bestemde leeskamer vanaf dinsdag 29 mei a.s..

b. voor een ieder, in de hal op de begane grond van het gemeentehuis, op donderdag 7 juni a.s., gedurende de kantooruren. Als u stukken wilt inzien, dient u zich te melden bij de receptie en daar aan te geven welk(e) stuk(ken) het betreft. Bij de receptie zal dan worden zorggedragen voor het (de) betreffende stuk(ken).

Spreekrecht bezoekers raadsvergaderingen.

Niet-leden van de raad kunnen vanaf de publieke tribune het woord voeren over onderwerpen die al dan niet op de raadsagenda voorkomen.

Wie daarvan gebruik wil maken, dient daarvan tenminste 24 uur vóór de vergadering mededeling te doen aan de gemeentesecretaris, onder opgave van het onderwerp.