Gemeente Breda

15-09-2001

Definitief ontwerp herinrichting Graaf Hendrik III-plein en laan gereed
Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met het definitief ontwerp herinrichting van het Graaf Hendrik III-plein en de Graaf Hendrik III-laan. Het college stelt de gemeenteraad voor 2.376.000,- beschikbaar te stellen om de herinrichting uit te voeren. Het definitief ontwerp komt aan de orde in de commissie Ruimtelijke Ordening van 29 augustus 2001. De gemeenteraad buigt zich in september over het ontwerp. Daarnaast heeft het college kennis genomen van het voorlopig ontwerp Inrichting kruispunt Graaf Hendrik III laan/Irenestraat.

Reacties uit inspraak en wijzigingen in definitief ontwerp De reacties op het voorlopig ontwerp hadden vooral te maken met de veiligheid voor voetgangers en fietsers bij het oversteken van de Graaf Hendrik III-laan en het gevaar voor sluipverkeer door de Tromplaan en de Witte de Withweg. De inspraakreacties hebben tot de volgende wijzigingen in het definitief ontwerp geleid: · Om de veiligheid bij het oversteken voor voetgangers te vergroten zijn maatregelen opgenomen die de aandacht van vooral de automobilisten op de andere verkeersdeelnemers vestigen. Hiervoor zijn voetgangersoversteek-plaatsen, zoals in de Zwijnsbergenstraat, goed zichtbaar gemaakt. Om dat te bereiken is het nodig slechts aan één zijde van het kruispunt de mogelijkheid voor oversteken te bieden. Bij het kruispunt aan de Langendijk heeft dat als voordeel dat de voetgangers niet meer de route van de bus doorkruisen. Bij het kruispunt met de Piet Heijnlaan is de doorgaande route met de parallelweg gesloten.
· Met de bewoners rondom de Tromplaan en de Witte de Withweg is afgesproken voorlopig nog geen extra maatregelen te treffen om sluipverkeer te voorkomen. Afgesproken is om opnieuw verkeerstellingen te houden een half jaar nadat de reconstructie van de laan en het plein is afgerond en de maatregelen in het kader van de 30 km-gebieden zijn uitgevoerd. Daarna wordt opnieuw met de bewoners overlegd over de situatie op dat moment.

Winkelvoorziening Graaf Hendrik III-plein
Vertegenwoordigers van de ondernemers van het Graaf Hendrik III-plein blijven pleiten voor uitbreiding van het winkelcentrum. Het voorstel van de ondernemers om de winkels uit te breiden met kiosken wordt door het gemeentebestuur niet overgenomen. Dergelijke kiosken leveren nauwelijks meerwaarde voor de bestaande branche-verdeling van het winkelcentrum. Bovendien zou het plaatsen van kiosken ten koste gaan van de parkeerplaatsen.

Voorlopig ontwerp herinrichting kruispunt en vervolg In het voorlopig ontwerp voor het kruispunt Graaf Hendrik III-laan / Irenestraat worden de wegvakken aangepast, een nieuwe verkeersregelinstallatie geplaatst en wordt de verkeersregeling voor fietsers geoptimaliseerd. Er komen dubbele fietsoversteken richting Irenestraat en komende vanaf de Irenestraat, richting Graaf Hendrik III-laan.
De bus krijgt prioriteit bij het rechtdoor oversteken van de Graaf Hendrik III-laan naar de Irenestraat en omgekeerd. Het voorlopig ontwerp is vanaf 15 tot en met 30 augustus 2001 bij de balie Voorlichting in het Stadskantoor in te zien. Nadat de reacties over het voorlopig ontwerp voor het kruispunt zijn verzameld, wordt een definitief-ontwerp voor de herinrichting van het kruispunt gemaakt en aan het gemeentebestuur voorgelegd. De uitvoering van de herinrichting van het kruispunt vraagt een goede afstemming met andere infrastructuurprojecten aan de zuidzijde van de binnenstad. Dit om de bereikbaarheid van de binnenstad te kunnen garanderen.

Planning
De herinrichting van de Graaf Hendrik III-laan wordt na de herinrichting van de Irenestraat uitgevoerd. De uitvoering van de herinrichting Irenestraat start eind oktober/begin november 2001. De herinrichting van het Graaf Hendrik III-plein kan halverwege 2002 starten. Hieraan voorafgaand wordt het riool vervangen.

Breda, 15 augustus 2001