Gemeente Weerselo

Huisvesting ambtelijke diensten In week 30 (23 t/m 27 juli 2001) heeft er een verhuizing plaatsgevonden van de gemeentelijke afdelingen. Door deze verhuizing zijn de gemeentelijke taakvelden die voordien nog verspreid waren zijn nu als volgt op de drie locaties geclusterd.

Locatie Denekamp (gemeentehuis, Burgemeester Hoogklimmerstraat 2, Denekamp)
Huisvesting van het bestuur (raad, college burgemeester en wethouders en burgemeester),
de brandweer, de stafafdeling bestuurs- en managementondersteuning, waaronder begrepen de taakvelden Financien (o.m.belastingen), Bestuurlijke en Juridische Zaken (o.m. voorlichting, kabinetszaken, juridische zaken, bezwaar en beroepszaken, openbare orde en veiligheid), Interne Zaken (post, archief, huishoudelijke dienst etc.), Personeel en Organisatie en de afdeling sociale zaken (bijstand, huursubsidie, voorzieningen gehandicapten etc.)

Locatie Ootmarsum (stadhuis, Kerkplein 1, Ootmarsum) Huisvesting van de sector Samenleving, waaronder begrepen de taakvelden , Burgerzaken (bevolking, burgerlijke stand, vergunningen evenementen etc.), Onderwijs, sport, subsidiebeleid (etc.), Kunst en cultuur, maatschappelijk welzijn, Recreatie en toerisme en het taakveld projecten

Locatie Weerselo (gemeentehuis, Burgemeester Scholtensplein 1, Weerselo)
Huisvesting van de sector Ruimte, waaronder begrepen de taakvelden Grondzaken (grond aan- en verkopen, verhuur etc.), Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting (bestemmingsplannen, vrijstellingen, gebiedsgericht beleid, aanlegvergunningen etc.) Bouw- en woningtoezicht (bouwvergunningen, monumentenzorg, reclames etc.)
Milieuzaken (vergunningen en meldingen, bodemonderzoek, geluidsmetingen subsidieregeling oud papier etc.) Beheer en onderhoud (afvalinzameling, openbaar groen, wegenonderhoud, straatverlichting, uitwegvergunningen etc.) Civiele werken