Gemeente Weerselo

RUIMTELIJKE ORDENING

Goedkeuring bestemmingsplannen

Met ingang van 16 augustus 2001 liggen gedurende zes weken in het gemeentehuis, locatie Weerselo, bij het taakveld R.O. voor een ieder ter inzage de besluiten van Gedeputeerde Staten van Overijssel van resp. 6 juni 2001, 26 juni 2001 en 10 juli 2001 tot goedkeuring van de eveneens ter inzage liggende bestemmingsplannen:


1. "Buitengebied, partiële herziening Retentiegebied Frensdorferweg";
2. "Janskamp 1998, uitwerkingsplan Spittendijk-De Kievit";
3. "Buitengebied, partiële herziening Kanaalweg".
Gedurende deze periode kan tegen de goedkeuring van de onder 2 en 3 genoemde bestemmingsplannen beroep worden ingesteld door degene die zich tijdig met een zienswijze tot Burgemeester en Wethouders c.q. bedenkingen tot Gedeputeerde Staten heeft gewend. Voor het overige kan tegen de goedkeuringsbesluiten uitsluitend beroep worden ingesteld door een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest tijdig zijn zienswijze bij Burgemeester en Wethouders c.q. bedenkingen bij Gedeputeerde Staten in te brengen.
Het beroepschrift moet worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.
De goedkeuringsbesluiten treden in werking daags na afloop van de beroepstermijn tenzij gedurende de beroepstermijn tevens een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend. In dat geval treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Vrijstelling op grond van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en van de bestemmingsvoorschriften Ingekomen verzoeken om vrijstelling:


* Van Raethof 10 te Denekamp. Vrijstelling wordt verzocht voor het overschrijden van de voorgevel-rooilijn door de erker;
* Van Raethof 9 te Denekamp. Vrijstelling wordt verzocht voor het overschrijden van de voorgevel-rooilijn door de erker;
* Venweg te Denekamp: bouwen van glastuinbouwkassen. Vrijstelling wordt verzocht voor het overschrijden van de goothoogte;
* Mr. Berninkstraat 12 te Denekamp: vergroten van een woning. Vrijstelling wordt verzocht voor het overschrijden van de voorgevelrooilijn en bouwen buiten het bouwblok;
* Kloppendijk 18 te Denekamp: veranderen en vernieuwen voor- en achtergevel en plaatsen dakkapel. Vrijstelling wordt verzocht voor het overschrijden van de maximale goothoogte;
* Ootmarsumesestraat 185 te Denekamp: herbouwen van een woonhuis. Vrijstelling wordt verzocht voor het overschrijden van de maximale inhoud van de woning;

* Ottershagenweg 30 te Denekamp: bouwen van een woonhuis. Vrijstelling wordt verzocht voor het overschrijden van de maximale inhoud van de woning;

* Asterstraat 2 te Denekamp: bouwen van een serre.Vrijstelling wordt verzocht voor het overschrijden van de maximale oppervlakte aan bijgebouwen;

* Weerselosestraat 22 te Agelo: vergroten van een ligboxenstal. Vrijstelling wordt verzocht voor het bouwen buiten het bouwblok;
* Molendijk 14 te Denekamp: verbouw entree sportcomplex Dorper-Esch. Vrijstelling wordt verzocht voor het overschrijden van de maximale hoogte van de luifel.

De vrijstellingsverzoeken liggen met ingang van 16 augustus 2001 gedurende veertien dagen ter inzage bij het Taakveld Bouw- en woningtoezicht, locatie Weerselo.

Voornemen tot het verlenen van vrijstelling ex. artikel 15 Wet op de Ruimtelijke Ordening
Door de heer R.F. Achterbosch, Havezatheweg 3 te Rossum is een aanvraag ingediend voor het verbouwen van een boerderij, op het genoemde adres, in die zin dat er na de bouw sprake zal zijn van twee wooneenheden (inwoonsituatie). Het bouwplan kan alleen gerealiseerd worden nadat daarvoor vrijstelling ingevolge artikel 35 van de voorschriften van het plan Buitengebied is verleend. Door deze vrijstelling kan de inhoud van de woning maximaal 700m3 bedragen. Burgemeester en Wethouders zijn van plan de gevraagde vrijstelling te verlenen. Het verzoek om vrijstelling en het bouwplan liggen met ingang van 16 augustus 2001 gedurende twee weken ter inzage bij het taakveld bouw- en woningtoezicht, locatie Weerselo. Gedurende die termijn kan iedereen schriftelijk bezwaren tegen het verlenen van de vrijstelling indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Denekamp, Postbus 11, 7590 AA Denekamp.

Vrijstelling op grond van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
Ingekomen verzoeken om vrijstelling:


* Dorpsstraat 37 te Lattrop. Vrijstelling wordt verzocht voor het verruimen van het bouwblok naar 12 meter;

* v. Bevervordestraat 16 te Ootmarsum: vergroten van een woning. Vrijstelling wordt verzocht voor het overschrijden van de maximale oppervlakte voor een aanbouw;

* Stobbenkamp 45 te Ootmarsum: bouwen van een serre en verbouw woning. Vrijstelling wordt verzocht voor het overschrijden van de maximale oppervlakte voor een aanbouw;

* Villapark 4 te Ootmarsum: bouwen van een tuinhuis. Het bouwplan wijkt af van het bestemmingsplan inzake de situering van het tuinhuis;

* Johanninksweg 78 te Denekamp: plaatsen van een tuinhuisje. Vrijstelling wordt verzocht voor het overschrijden van de maximale oppervlakte aan bijgebouwen. Tevens wordt vrijstelling verzocht voor het feit dat het hier gaat om een vrijstaand tuinhuisje.

De vrijstellingsverzoeken liggen met ingang van 16 augustus 2001 gedurende vier weken ter inzage bij het Taakveld bouw- en woningtoezicht, locatie Weerselo.

Aanlegvergunning
Bij het taakveld Ruimtelijke Ordening, op de locatie Weerselo, ligt vanaf 16 augustus 2001 op werkdagen van 8.30 tot 12.30 uur, alsmede buiten kantooruren, na telefonische of schriftelijke afspraak, gedurende 6 weken ter inzage het besluit tot het verlenen van een aanlegvergunning voor het ophogen van een perceel aan de Oude Postweg te Deurningen met ± 60 cm zwarte grond. Gedurende de termijn van terinzagelegging kunnen belanghebbenden hiertegen schriftelijk bezwaar maken bij burgemeester en wethouders van Denekamp, Postbus 11, 7590 AA Denekamp.