Gemeente Weerselo

WET MILIEUBEHEER

Terinzagelegging ontwerp-beschikkingen Op de locatie in Weerselo bij het taakveld Milieu ligt vanaf 16 augustus tot 30 augustus 2001 op elke maandag- t/m vrijdagmorgen van 08.30 uur tot 12.30 uur en buiten kantooruren op telefonische afspraak ter inzage de ontwerp-beschikking tot gedeeltelijke intrekking van de milieuvergunning voor het veehou-derijbedrijf van:


* de maatschap Groener, Voskampweg 5 in Denekamp;
* de heer G.J.H. Borggreve, Vollenhoekweg 15 in Tilligte.
De gedeeltelijke intrekking van de vergunning van de maatschap Groener gebeurt, omdat er ammoniak-rechten worden verkocht. De vergunning van de heer Borggreve wordt gedeeltelijk ingetrokken, omdat hij deelneemt aan de Regeling Beëindiging Veehouderijtakken. Met deze intrekkingen wordt het milieu niet benadeeld. De intrekking van de vergunning van de maatschap Groener wordt van kracht op het moment, dat de vergunning van de veehouder, die de rechten koopt, onherroepelijk is geworden. Hiertegen kan iedereen vóór 30 augustus 2001 bij B en W gemotiveerde schriftelijke bedenkingen indie-nen. Als daarom wordt gevraagd, worden de persoonlijke gegevens van degene, die schriftelijke beden-kingen heeft ingediend, niet bekendgemaakt. Ook dit verzoek moet vóór 30 augustus 2001 bij B en W worden ingediend. Zolang de ontwerp-beschikkingen ter inzage liggen, kan iedereen om een openbare zitting vragen om mondelinge bedenkingen in te dienen of over de ontwerp-beschikking van gedachten te wisselen. Daar-voor kan men bellen met het bureau Milieu (telefoon 0541-854233). Nadat de beschikking is genomen, kan beroep worden ingesteld door:


* degenen, die bedenkingen hebben ingediend tegen de ontwerp-beschikking;

* de adviseurs, die over de ontwerp-beschikking hebben geadviseerd;
* degenen, die bedenkingen hebben tegen eventuele wijzigingen, die in de beschikking t.o.v. het ontwerp daarvan zijn aangebracht;
* belanghebbenden, die kunnen aantonen, dat zij niet eerder tegen de ontwerp-beschikking bedenkingen hebben kunnen indienen.
Ter inzagelegging Meldingen Vanaf 16 augustus 2001 ligt de melding volgens artikel 8.40 van de Wet milieubeheer ter inzage voor het veehouderijbedrijf van de maatschap:


* Blokhuis-ten Dam, Hunenborgseweg 10 in Tilligte.
Tevens ligt vanaf 16 augustus 2001 de melding ter inzage van:


* Aannemersbedrijf G. Morsink B.V., Kloppendijk 42 in Denekamp volgens het Besluit bouw- en houtbedrijven milieubeheer (aannemersbedrijf) aan de Kloppendijk in Denekamp.

Deze meldingen kunnen bij het taakveld milieu in de locatie Weerselo worden ingezien op maandag- t/m vrijdagmorgen van 08.30 uur tot 12.30 uur.

Terinzagelegging vergunningen Bij het taakveld Milieu op de locatie Weerselo ligt vanaf 16 augustus 2001 op maandag t/m vrijdagmorgen van 08.30 uur tot 12.30 uur en buiten kantooruren op telefonische afspraak ter inzage de onder voorschriften verleende milieuvergunning van:


* de heer J.H.B. Koekkoek, Ootmarsumsestraat 63 in Denekamp voor zijn veehouderijbedrijf aan de ootmarsumsestraat in Denekamp;
* de fa. N.A. Hogeling en Zn., Kloppendijk 50 in Denekamp voor een metaal- en constructiebedrijf aan de Kloppendijk in Denekamp;
* de heer J.F.A. Roelink, Hoofdstraat 8 in Lattrop voor zijn veehouderijbedrijf aan de Hoofdstraat in Lattrop;
* de maatschap Scholten, Ootmarsumsestraat 72 in Denekamp voor zijn veehouderijbedrijf aan de Ootmarsumsestraat in Denekamp;

In deze vergunningen zijn voorschriften opgenomen om de nadelige gevolgen voor het milieu te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken. Tegen deze vergunningen kan alleen beroep worden ingediend door degenen, die kunnen aantonen, dat zij niet eerder tegen de ontwerp-beschikking bedenkingen hebben kunnen indienen. Het beroep moet voor 28 september 2001 worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.
Degene, die beroep indient, kan de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State vóór 28 september 2001 vragen een voorlopige voorziening te treffen. In dat geval wordt de vergunning pas van kracht, nadat deze voorzitter op dat verzoek heeft beslist.