Gemeente Weerselo

OVERIGE MEDEDELINGEN

WET VOORZIENINGEN GEHANDICAPTEN

De gemeenteraad heeft op 31 mei 2001 de "verordening clientenparticipatie integraal gehandicaptenbeleid Denekamp 2001" vastgesteld. Op basis van deze verordening moeten burgemeester en wethouders bevorderen dat er in de gemeente Denekamp een gemeentelijk clienten-platvorm komt. Dit platvorm heeft tot doel het bevorderen van een integraal gehandicaptenbeleid en kan zowel gevraagd als ongevraagd advies uitbrengen aan het college van burgemeester en wethouders. Het raadsbesluit ligt met ingang van 16 augustus a.s. bij het taakveld sociale zaken in het gemeentehuis van Denekamp voor iedereen ter inzage. Het besluit treedt eveneens op 16 augustus a.s. in werking.