Provincie Utrecht

Persbericht
997740000

Virtueel theater met doorlopende voorstellingen over kunst en cultureel erfgoed
Nieuwe provinciale cultuursite op internet

De provincie Utrecht heeft veel culturele attracties in de aanbieding. Toch is bekend dat onder bepaalde groepen in de samenleving, zoals jongeren en allochtonen, de belangstelling hiervoor tegenvalt. De provincie Utrecht heeft daarom een site op internet geopend, een virtueel theater met daarin een reeks van doorlopende 'voorstellingen' over vernieuwende projecten op het gebied van cultuurbereik. U opent de coulissen van dit theater via het webadres www.cultuurbereik-utrecht.nl

De site is gebaseerd op het Provinciale Actieprogramma Cultuurbereik, een initiatief waarmee de provincie gedurende de jaren 2001-2004 Utrechtse gemeenten en culturele instellingen uitdaagt om het culturele aanbod te versterken en aantrekkelijker te presenteren. In totaal is voor vernieuwende projecten 8 miljoen gulden beschikbaar. Op de oproep van de provincie is met veel belangstelling gereageerd. De site laat de eerste oogst zien voor het jaar 2001. Een greep uit deze projecten:

* Poëzie Zeist: gedichten als rode draad in een reeks jaarlijkse cultuurfestivals.

* Kunst op de Utrechtse kampeerterreinen: bezoekers worden op ongewone plaatsen geconfronteerd met podiumkunst.
* Ontsluiting van de Utrechtse archieven op Internet (opening nieuwe site www.utrechtsarchiefnet.nl najaar 2001).
* Bouwen van een provinciaal museum op Internet (project Federatie Stichts Cultureel Erfgoed).

* Uitbreiding voorstellingen niet-westerse kunst van RASA in de provincie Utrecht, op zoek naar een nieuw publiek.
* Aanleg en restauratie historische voetpaden door Utrechts Landschapsbeheer.

* Onderzoeksproject Explorama naar haalbaarheid van een Provinciale Monumentennacht.

Meer weten?
De site is één van de communicatiemiddelen waarmee de provincie gemeenten, instellingen en burgers probeert de interesseren voor het Actieprogramma. Naast dit nieuwe elektronische loket, dat overigens op termijn onderdeel zal uitmaken van de provinciale site, brengt de provincie het Cultuurbulletin uit, een nieuwsbrief met veel informatie over o.a. de voortgang van projecten. U kunt zich gratis abonneren op het Cultuurbulletin. Contactpersoon is Miranda van Wijnen-Schreijer (sector Maatschappelijke Ontwikkeling), tel. 030 -258 2285.

Voor meer informatie over dit bericht kunt u zich wenden tot Ron van Dopperen, 030 - 258 3196 of per e-mail:
Ron.van.dopperen@provincie-utrecht.nl .