Provincie Groningen

Groningen, 15 augustus 2001 Persbericht nr. 158

Uitvoering van de revalitisering van Delfzijl van start

Onder het motto "eerst bouwen, dan slopen" is in de nieuwbouwprogrammering die deel uitmaakt van het masterplan voor Delfzijl ruimte gevonden voor ruim 300 woningen, die gebouwd kunnen worden zonder sloop en nog eens 100 woningen op plekken die vrijkomen vanwege het sloopprogramma 2001. Daarmee is het mogelijk in 2003 voldoende woningen op te leveren om de herhuisvesting mogelijk te maken.
Dit is een belangrijk onderdeel van de plannen van de in juli j.l. opgerichte Ontwikkelingsmaatschappij Delfzijl (OMD) om Delfzijl een nieuwe toekomst te bieden. Voor de verdere toekomst is er voldoende ruimte om aanzienlijk meer woningen te bouwen dan de 900 die door de Commissie Tielrooij zijn genoemd.

De ruimtelijke ingrepen die, in samenhang in een masterplan, zijn uitgewerkt, richten zich in eerste instantie op de ring, het centrum, het strand en het havengebied, de centrale groene ruimte, Noord, West
1 en Tuikwerd. Voor het Gebied Nieuwe weg e.o. zullen de plannen over een paar weken gereed zijn.

De presentatie van de plannen markeert de overgang van anderhalf jaar van voorbereiding, planontwikkeling en discussies naar de periode van daadwerkelijke uitvoering.

In de eerste periode zal de nadruk liggen op sociale huurwoningen. Een deel van deze woningen wordt gebouwd via een revolutionair bouwconcept, dat het mogelijk maakt de bouwperiode terug te brengen tot enkele weken. De nieuwbouw zal in de eerste periode plaatsvinden op lokaties in West, Sterrenbuurt, Landenbuurt en het Centrum. Afhankelijk van de vraagontwikkeling in de marktsector en de sociale sector kan het aantal worden opgehoogd, zonder dat op de ruimtelijke kwaliteit of de kavelgrootte ingeleverd moet worden. In het najaar kunnen ook de eerste projecten in de koopsector in concessie worden uitgegeven.

Sociaal beleid

De uitvoering van het sociaal beleid is in gang gezet. Met het bewonersplatform Delfzijl is overeenstemming bereikt over de verhuiskostenvergoeding en de uitplaatsings- en herhuisvestingsprocedure. Met een aantal bewonersorganisaties is het overleg over de herontwikkeling van de buurten goed op gang gekomen. Inmiddels heeft de OMD 3 mensen aangetrokken voor bewonersondersteuning en individuele hulpverlening. Ook het overleg met maatschappelijke organisaties is gestart.

Organisatie van de OMD

De Provincie Groningen, de gemeente Delfzijl en de Woningstichting Delfzijl zijn de aandeelhouders van de OMD bv/cv. De kerntaak van de OMD is de coordinatie en de regie bij de uitvoering van de ruimtelijke ingrepen en de vernieuwing van de woningvoorraad en bij de uitvoering van het sociaal flankerend beleid.
De OMD is te beschouwen als een holding. Voor de ontwikkeling van de verschilende gebieden en projecten zal de OMD concessies verstrekken aan PPS-constructies, die zullen opereren als
buurtontwikkelingsmaatschappijen. In deze
buurtontwikkelingsmaatschappijen, dochters van de OMD, werken publieke en privrate partijen samen; de randvoorwaarden worden bepaald door de OMD.
Het Ministerie van Financien heeft deze constructie inmiddels het predikaat innovatief verleend en daarom een stimuleringssubsidie van 1 miljoen gulden verleend. Daarnaast loopt er nog een aanvraag van 25 miljoen. Private partijen, met name projectontwikkelaars zijn zeer geinteresserd in deelname in het revitaliseringsproces. Over het aangaan van een langjarig commitment met enkele projectontwikkelingsmaatschappijen wordt momenteel overleg gevoerd.

Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met: Jan Franke, projectleider van de OMD, tel. 06 22926192 of Wim Trip, afdeling bestuurscontacten provincie Groningen, tel. 050 3164129