Raad voor Financiële Verhoudingen


1. Op de vergadering van 13 september aanstaande staan onder andere de volgende onderwerpen op de agenda:

- Het periodiek onderhoudsprogramma 2002 gemeentefonds en het periodiek onderhoudsprogramma 2002 provinciefonds
- Normering en accressen gemeente- en provinciefonds
- Het Plan van aanpak transparantie (Plavat)
- Een notitie over stationaire gemeenten
- Nota over de jeugdgezondheidszorg


2. Het advies over de aanpassing van de stadsvernieuwingsmaatstaf in het gemeentefonds is uit. De Raad adviseert niet over te gaan tot aanpassing van de stadsvernieuwingsmaatstaf per 2002. Aan dit oordeel liggen zowel praktische als principiële redenen ten grondslag. De voorgestelde maatregel staat op gespannen voet met de twee belangrijkste uitgangspunten van het verdeelstelsel namelijk kostenoriëntatie en globaliteit. De Raad is van mening dat het hier geen louter technische aangelegenheid betreft en dat er op dit moment onvoldoende eenduidige gegevens beschikbaar zijn om tot aanpassing van de stadsvernieuwingssleutel binnen het gemeentefonds over te gaan. Het advies is van deze site te downloaden.


3. De Raad heeft de minister van Binnenlandse Zaken geadviseerd over het werkprogramma voor 2002. De Raad spreekt zijn waardering uit over het feit dat een aantal onderwerpen van meer strategische aard door de minister zijn geopperd:
De Raad benadrukt het belang van bewaking van het werkprogramma als ook het indicatieve karakter daarvan. Verder wenst de Raad de herijking van clusters Zorg/ Bijstand en VHROSV ook aan het werkprogramma toe te voegen. Het advies over het werkprogramma en het werkprogramma zelf zijn vanaf deze site te downloaden.
4. De Raad heeft op 12 juli aandacht besteed aan Raadsnota 2 hetgeen haaks staat op de sturingsfilosofie van het GSB.
5. De behandeling van de artikel 12- rapporten van Gouda en Boskoop
6. De inhoud van de junicirculaire is voor de Raad aanleiding om op ramingen en dergelijke. Inmiddels is dit onderwerp ook aan het werkprogramma toegevoegd.

7. De Raad heeft advies uitgebracht over het voorontwerp van een Wet
8. De Raad is verder betrokken bij de voorbereiding van een advies
9. Per 1 september 2001 verlaten mevrouw dr. M.W.M de Vries (Miranda) en de heer drs. B. De Vries (Bob) het secretariaat Rob/Rfv. Miranda wegens het aanvaarden van een functie als coördinator grotestedenbeleid bij de gemeente Dordrecht. Bob vertrekt om zich in Zweden te gaan vestigen.


10. Op het secretariaat staan mede door het vertrek van bovengenoemde medewerkers een paar vacatures open voor zowel adviesmedewerker als senior adviesmedewerker. Voor een van de vacatures strekt enige kennis van en/of affiniteit met de financiële verhoudingen tot aanbeveling . Nadere informatie is beschikbaar op het