SCHUITEMA NV

RESULTATEN eerste halfjaar 2001 Schuitema n.v.

Amersfoort, 15 augustus 2001

Sterke winst stijging

Omzet/markt De netto-omzet van Schuitema is in het eerste halfjaar 2001 gestegen van EUR 1.043 miljoen (fl. 2.299 miljoen) in 2000 naar EUR 1.510 miljoen (fl. 3.328 miljoen) in 2001. Dit betekent een groei van 44,8%.

De aanzienlijke groei van de omzet werd met name gerealiseerd door de overname van de A&P-groep en de succesvolle omzetontwikkeling van 397 C1000 supermarkten. Zonder de overname van A&P zou de netto-omzet zijn gestegen met 8,6%. De detailhandelsomzet van Schuitema is met 40,0% gestegen van EUR 1.324 miljoen (fl. 2.919 miljoen) naar EUR 1.854 miljoen (fl. 4.085 miljoen) in 2001. Hierdoor is het marktaandeel gestegen van 11,6% over het eerste halfjaar van 2000 naar 15,0% in 2001. Het marktaandeel van C1000 is gestegen van 11,1% in 2000 naar 11,8% in 2001. De A&P winkels die zijn omgeschakeld naar C1000 hebben een omzetstijging van gemiddeld meer dan 20% gerealiseerd.

Balans en resultaten Het bedrijfsresultaat stijgt met 32,5% van EUR 17,2 miljoen (fl. 37,9 miljoen) in 2000 tot EUR 22,8 miljoen (fl. 50,2 miljoen) in 2001. Het resultaat na belasting stijgt met 21,0% van EUR 12,9 miljoen (fl. 28,5 miljoen) in 2000 tot EUR 15,7 miljoen (fl. 34,5 miljoen) in 2001. Als gevolg van de uitgifte van nieuwe aandelen voor de financiering van de overname van A&P daalt de winst per aandeel licht van EUR 0,47 (fl. 1,04) naar EUR 0,45 (fl. 0,99). Voor de vergelijkbaarheid is de winst per aandeel in 2000 herberekend in verband met de splitsing van de aandelen in september 2000 (1:114).

In het eerste halfjaar 2001 heeft Schuitema EUR 69 mln. geïnvesteerd. Deze investeringen betreffen met name de aankoop van detailhandelspanden A&P en verdere mechanisatie distributiecentra. Door de benodigde financiering van de investeringen zijn de vlottende passiva toegenomen.

Vooruitzichten De verwachting blijft gehandhaafd dat onvoorziene omstandigheden voorbehouden de winst in het lopende boekjaar sterk zal stijgen in vergelijking tot 2000.

Directie en Commissarissen Schuitema n.v.

Voor nadere informatie: Schuitema n.v. Mw. V. Wijnands Tel. 033-4 53 33 33 GSM 06-51 281 574

ALGEMEEN

De grondslagen voor waardering van activa en passiva en resultaatbepaling zijn overeenkomstig de grondslagen in de jaarrekening 2000. Dit persbericht is niet gecontroleerd door een deskundige als bedoeld in artikel 2:393 BW.

WINST- EN VERLIESREKENING SCHUITEMA N.V.

Eerste halfjaar 2001 (28 weken), (bedragen x EUR mln.)

2001 2Netto-omzet 1.510,2 1.04 3,0 Kostprijs omzet -1.346,3 -970,8 Bruto omzetresultaat 163,9 72,2

Verkoop- en beheerskosten -141,1 -55,0 Bedrijfsresultaat 22,8 1 7,2

Baten uit deelnemingen 2,9 1,4 Ontvangen interest 4,0 2,4 Betaalde interest -5,6 -1,1 Uitkomsten van de financiële baten en lasten 1,3 2,7

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen 24,1 19,9

Belastingen van de winst 8,4 7,0 Resultaat na belastingen 15,7 12,9

BALANS SCHUITEMA N.V.

Eerste halfjaar 2001 (bedragen x EUR mln.)

2001 ultimo 2000

Vaste activa 343 292

Vlottende activa 206 217 Vlottende passiva -238 -204 Werkkapitaal -32 13

Werkzaam vermogen 311 305

Langlopende schulden 155 156 Voorzieningen 84 94 Groepsvermogen 72 55

Totaal gefinancierd 311 305

Totaal balans 549 509

VERKORT KASSTROOMOVERZICHT SCHUITEMA N.V.

Eerste halfjaar (bedragen x EUR mln.)

2001 2Winst na belasting 16 13 Afschrijvingen 17
Cashflow 33 20

Mutatie vorderingen, voorraden, en kortlopende schulden -4 -37 Mutatie voorzieningen en langlopende schulden -9 0 Kasstroom uit operationele activiteiten 20 -17

Kasstroom uit investeringsactiviteiten -69 -11

Kasstroom uit financieringsactiviteiten 26 0

Netto kasstroom -23 -28

VERKORT MUTATIEOVERZICHT EIGEN VERMOGEN SCHUITEMA N.V.

Eerste halfjaar (bedragen x EUR mln.)

2001 2000


januari 55 17

Nettoresultaat 16 13 Goodwill 1
Mutaties in boekjaar 17 13

Ultimo eerste halfjaar 72 186

Schuitema NV

15 aug 01 17:01