Sdu Uitgevers
Sdu on lines op Rijksoverheidsintranet (RYX)
Sdu ondertekende deze maand een belangrijk contract met RYX. Het Rijksoverheidsintranet is het nieuwe intranet dat voor alle ministeries toegankelijk is in een beveiligde omgeving. Op dit gemeenschappelijk netwerk hebben de ministeries toegang tot de digitale Sdu producten OPmaat, Europmaat en de Wettenbank.

Met OPmaat kan de gebruiker on line beschikken over alle officiële publicaties op het gebied van nieuwe regelgeving en beleid. Europmaat bevat vrijwel alle Europese publicaties sinds 1952, inclusief wetgeving, jurisprudentie en een deel van de Publicatiebladen in de originele opmaak. Sdu Wettenbank is de on line databank met alle geïntegreerde wetteksten en besluiten.

RYX vereenvoudigt de communicatie en verbetert de samenwerking tussen medewerkers van de ministeries en de Hoge Colleges van Staat. Daarnaast helpt RYX bij het beschikbaar maken van informatie en het verbeteren van de bedrijfsvoering rijksoverheidbreed. Naast de toegang tot de Sdu on lines, krijgt het Rijksoverheidsintranet verschillende andere toepassingen. Het samenwerken aan nota's en informatie-uitwisseling met collega's van andere ministeries behoort tot de mogelijkheden.Jaarverslag 2000
Sdu presteerde goed in 2000. De cijfers vertonen een stijgende lijn ten opzichte van het jaar daarvoor. Het netto resultaat nam toe met 4,3 miljoen naar meer dan 32,3 miljoen gulden (euro 14,7 miljoen). Het resultaat heeft zich in zijn totaliteit boven verwachting ontwikkeld. De netto omzet steeg met 33 miljoen gulden naar ruim 255,4 miljoen. Het concern, dat zich richt op de ontsluiting, de terbeschikkingstelling en de beveiliging/waarborging van (digitale) informatie, toont zich tevreden met de behaalde resultaten.

In het jaar 2001 zullen belangrijke beslissingen genomen moeten worden over de toekomst van Sdu. Een tweede transformatie is noodzakelijk om de relatief grote afhankelijkheid van een aantal overheidscontracten op termijn terug te brengen. De wijze waarop een gehele of gedeeltelijke vervreemding van aandelen plaatsvindt kan bepalend zijn voor de mate waarin het voor de continuïteit van de onderneming vereiste evenwicht tussen groei en borging van deze unieke relatie met de Nederlandse staat gehandhaafd blijft.