Technische Universiteit Eindhoven

PERSBERICHT
15 augustus 2001 Stap op weg naar netwerkvorming universiteiten in Europa

Universiteiten in Leuven en Eindhoven combineren ingenieursopleidingen Studenten elektrotechniek en scheikundige technologie* aan de Katholieke Universiteit Leuven en de Technische Universiteit Eindhoven kunnen er met ingang van het studiejaar 2001 - 2002 voor kiezen om via een speciaal programma aan beide universiteiten af te studeren en een ingenieurs-diploma te verwerven. Daartoe zullen zij de laatste twee jaar van hun opleiding gelijkelijk aan de eigen universiteit en bij de zusteruniversiteit aan de andere zijde van de Vlaams-Nederlandse grens volgen. Het is voor het eerst dat een Vlaamse en Nederlandse universiteit samen deze optie aan hun studenten bieden. Het afgelopen jaar is door medewerkers van de beide universiteiten hard gewerkt aan wederzijdse vergelijking en afstemming van de laatste twee jaar van de opleidingsprogramma's voor elektrotechniek en scheikundige technologie. Daardoor is het nu mogelijk dat studenten door programma-onderdelen in Leuven en Eindhoven te combineren tot een totaalpakket komen, dat door beide universiteiten wordt erkend. Bij de samenstelling van het pakket zijn hoogleraren van beide universiteiten betrokken. Uiteindelijk kan een kandidaat die voor het gezamenlijke programma kiest, aan beide universiteiten afstuderen en een ingenieursdiploma verwerven. Raamovereenkomst
De formele inkadering van de gemaakte afspraken gebeurt op woensdag 29 augustus. Bestuurders van de Katholieke Universiteit Leuven en de Technische Universiteit Eindhoven ondertekenen dan in Leuven een raamovereenkomst die de bidiplomering formeel mogelijk moet maken. De beide universiteiten streven ernaar ook voor andere opleidingen tot gelijksoortige afspraken te komen. Bovendien willen zij gezamenlijk ook met andere universiteiten soortgelijke afspraken maken. Zowel de Katholieke Universiteit Leuven als de Technische Universiteit Eindhoven ziet de aangegane samenwerking als een stap in de richting van de totstandkoming van Europese netwerken van universiteiten. Dat past in het streven van de Europese ministers van onderwijs naar een grotere internationale mobiliteit van studenten in Europa op het schakelpunt tussen bachelor- en masteropleidingen. De beide universiteiten menen dat hun masteropleidingen in elektrotechniek en scheikundige technologie door de gemaakte afspraken ook attractiever worden voor bachelors van andere universiteiten. Meer keus Voor de studenten elektrotechniek en scheikundige technologie in Leuven en Eindhoven betekenen de gemaakte afspraken dat zij bij het samenstellen van hun afstudeerpakket uit meer onderdelen van het vakgebied kunnen kiezen dan normaal. De ene universiteit legt zich immers op andere onderdelen toe dan de andere. Verder is het voor de persoonlijke ontwikkeling van de studenten aantrekkelijk om zich een tijdlang in een andere omgeving en in een andere cultuur waar te moeten maken. Het tijdelijke verblijf bij de partneruniversiteit betekent ook dat zij ter plekke een beeld kunnen krijgen van de mogelijkheden om daar na het afstuderen promotie-onderzoek uit te gaan voeren. Tot slot biedt de dubbeldiplomering hen extra kansen op de Europese arbeidsmarkt. Samenwerking
Voor de betrokken medewerkers van de universiteiten in Leuven en Eindhoven effenen de gemaakte afspraken de weg naar verdere samenwerking op onderwijs- en onderzoeksgebied. * In Vlaanderen 'Chemische ingenieurstechnieken' genoemd.