Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Bijstandsnormen ex artikel 31 Abw voor personen in inrichtingen

In het persbericht van 30 mei 2001 nr. 01/094 is het voornemen bekend gemaakt om de bijstandsnorm voor mensen die in een AWBZ-instelling zijn opgenomen structureel te verhogen. Hier is enige onduidelijkheid over ontstaan.

Het voorstel maakt deel uit van het Voorstel van wet tot wijziging van de Abw in verband met het vrijlaten van de individuele uitkeringen in het kader van de tegoeden Tweede Wereldoorlog, alsmede wijziging van de Abw, de IOAW, de IOAZ en de WIK in verband met een aantal andere technische aanpassingen (TK 2000-2001, 27770). Inmiddels is de Tweede Kamer met dit voorstel akkoord gegaan. Het wetsvoorstel ligt nu ter behandeling in de Eerste Kamer. Momenteel is nog niet bekend wanneer de Eerste Kamer het wetsvoorstel zal behandelen.

Het blijkt dat er onduidelijkheid bestaat over de juiste hoogte van de bijstandsnormen genoemd in artikel 31 van de Abw. De juist bedragen zijn vooraangekondigd in de circulaire van 7 juni 2001, kenmerk BZ/IW/01/36821. De formele vaststelling vond plaats bij ministeriële regeling van 26 juni 2001/BZ/IW/01/40814. Deze regeling is geplaatst in de Staatscourant van 28 juni 20-0-1, nr. 122.

In deze bedragen is de voorgenomen structurele verhoging nog niet verwerkt. Want het bedrag in het wetsvoorstel is vastgesteld op het niveau van 1 januari 2001. Zodra het wetsvoorstel tot wet wordt verheven zullen de desbetreffende bedragen bij ministeriële regering worden vastgesteld op het niveau van
1 juli 2001 en terugwerken tot en met 1 juli 2001.