Verbond van verzekeraars

Installatie stuurgroep Wetsvoorstel Verbetering Poortwachter

Het kabinet heeft tijdens de parlementaire behandeling van het Wetsvoorstel Verbetering Poortwachter aangegeven grote waarde te hechten aan de voortzetting van het vruchtbaar gebleken overleg in de werkgroep. Deze uitspraak is gedaan naar aanleiding van het rapport van de werkgroep Protocollering reĂŻntegratieverslag. Daarom wordt door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een stuurgroep ingesteld die bij de verdere uitwerking en implementatie van het wetsvoorstel wordt betrokken.

Tevens zal deze stuurgroep de eerste fase van implementatie van het wetsvoorstel begeleiden en zonodig initiatieven nemen voor aanvulling of bijsturing van dit proces. Naast het Verbond zijn de volgende instanties uitgenodigd om zitting te nemen in deze stuurgroep: de Branche Organisatie Arbodiensten, de Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde, de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde, de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst, centrale werknemers- en werkgeversorganisaties, het Landelijk instituut sociale verzekeringen en het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen in oprichting.

Technische werkgroepen
Aan de stuurgroep, onder voorzitterschap van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, worden technische werkgroepen verbonden. Deze werkgroepen zullen zich gaan bezighouden met de nadere technische uitwerking van het wetsvoorstel. Deze uitwerking zal bestaan uit bijvoorbeeld de protocollering van de second opinions, uitwerking van de regeling met betrekking tot de loonsanctie en aanpassing en verdere vormgeving van de conceptregeling procesgang eerste ziektejaar. De werkzaamheden van de stuurgroep en werkgroepen, waarvan de samenstelling nog niet bekend is, strekken zich naar verwachting uit van medio september 2001 tot 1 januari 2003.

Bondig, augustus 2001