Gemeente Eemnes

Wet milieubeheer

Beschikking (gedeeltelijke) intrekking milieuvergunning - artikel 8.26
Oud Eemnesserweg 7, vergunning voor een gemengd veehouderijbedrijf Vergunninghouder: W.B. van Daatselaar,
nummer: WM01.1004
Reden intrekking: de intrekking houdt verband met de Regeling Beëindiging Veehouderijtakken

Tot zes weken na 17 augustus 2001 kunt u tegen een beschikking beroep instellen bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Afdeling Bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. U kunt beroep instellen als u bedenkingen heeft ingebracht tegen het ontwerp van een beschikking, als u bedenkingen heeft tegen wijzigingen ten opzichte van het ontwerp van een beschikking en als u als belanghebbende redelijkerwijs niet verweten kan worden geen bedenkingen te hebben ingebracht tegen het ontwerp van een beschikking.

Als u beroep instelt, kunt u ook verzoeken om een voorlopige voorziening (bv. het schorsen van de beschikking). Het verzoek richt u aan de voorzitter van voornoemde Afdeling. Voor de behandeling van uw beroepschrift of uw verzoek wordt door de secretaris van de Raad van State griffierecht geheven. Een beschikking wordt pas van kracht nadat op het verzoek is beslist.

Meldingen niet-vergunningsplichtige bedrijven

't Raboes, Besluit propaan in de bouw milieubeheer Melder: Schipper Bosch Exploitatie,
nummer: WM01.1003

Stadswijksingel 1, Besluit horeca-, sport- en recreatie-inrichtingen milieubeheer
Melder: P.A.H. van Hofslot,
nummer: WM01.1007

Tijdens openingstijden kunt u alle hierboven genoemde stukken inzien bij afdeling milieu van het Gewest Eemland, Hellestraat 24 te Amersfoort (033 - 4695300) of bij de sector VROM van de gemeente Eemnes.