Verbond van verzekeraars

Met Verzekerd van Cijfers beoogt het Verbond van Verzekeraars een statistisch beeld te schetsen van de omvang en de betekenis van de verzekeringsbedrijfstak in Nederland. Hiernaast geeft Verzekerd van Cijfers een beeld van de economische en maatschappelijke omgeving waarin verzekeraars werkzaam zijn.

Verzekerd van Cijfers is samengesteld door het Centrum voor Verzekeringsstatistiek (CVS) in samenwerking met het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en is een uitgave van het Verbond van Verzekeraars. Ofschoon uiterste zorg is besteed aan kwaliteit en geldigheid van de gegevens aanvaarden het CVS, het CBS en het Verbond van Verzekeraars geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van eventuele onjuistheden in de opgenomen cijfers. Suggesties voor toekomstige uitgaven, alsmede andere op- of aanmerkingen zijn welkom.

Om de statistieken te kunnen lezen, heeft u het programma Adobe Acrobat 3.0 of hoger nodig. Als u daarover niet beschikt, kunt u dat eenvoudig downloaden .

Hoofdstuk 1. Kerntabellen
Hoofdstuk 2. Algemeen
Hoofdstuk 3. Bevolking
Hoofdstuk 4. Welvaart
Hoofdstuk 5. Assurantiebemiddeling
Hoofdstuk 6. Levensverzekeringen
Hoofdstuk 7. Pensioenen
Hoofdstuk 8. Schadeverzekeringen
Hoofdstuk 9. Brand
Hoofdstuk 10. Verkeer
Hoofdstuk 11. Zorg
Hoofdstuk 12. Sociale voorzieningen
Hoofdstuk 13. Klachtenbehandeling
Hoofdstuk 14. Veel voorkomende begrippen
Hoofdstuk 15. Trefwoordenregister
Hoofdstuk 16. Bronnenlijst

Bronnen: CVS en CBS

De tabellen en grafieken zijn thematisch gerangschikt: gegevens die met elkaar te maken hebben, staan zoveel mogelijk bij elkaar. Aan het begin van elk hoofdstuk is voorts een gedetailleerd overzicht te vinden met alle genummerde tabellen per pagina. Door middel van een icoon is aangegeven welke tabellen worden vergezeld van een grafiek. Verzekerd van Cijfers bevat geen toelichtende of verklarende teksten behoudens summiere toelichtingen en noten onder de tabellen. In een aantal gevallen zijn relevante gegevens uit vergelijkbare sectoren in het buitenland bij de tabellen opgenomen.

Inleiding
Het jaar 2000 is voor de Nederlandse schadeverzekeraars een slecht jaar geweest. Het gezamenlijke resultaat* daalde van 0,8% in 1999 naar
-1% in 2000. Belangrijkste oorzaak was de sterke teruggang bij brandverzekeringen, vooral door de vuurwerkramp in Enschede en andere grote branden. Bij zorgverzekeringen daalde het resultaat van 0,3% in 1999 naar 0% in 2000. Het resultaat van levensverzekeraars daalde licht naar 7,7% (1999: 7,8%). Doordat de premie met 12% toenam, steeg de winst in guldens.


* Het resultaat betreft het technisch resultaat, uitgedrukt in een percentage van de bruto verdiende premie, behaald in het binnenlands bedrijf, na rente en na herverzekering, maar voor afdracht van vennootschapsbelasting.

Levensverzekeringen
Bij levensverzekeringen daalde in 2000 het resultaat licht naar 7,7%. In 1999 was het resultaat 7,8%, vergelijkbaar met de jaren daarvoor. De premie-inkomsten bedroegen in 2000 52,2 miljard tegenover 46,7 miljard in 1999. Door de met 12% gestegen premie-inkomsten groeide het resultaat in guldens. Dit kwam in 2000 uit op 5,7 miljard (1999 5,1 miljard). De traditionele verzekeringen in guldens groeiden weer licht in tegenstelling tot voorgaande jaren. Het mindere beleggingsklimaat is hier zeker debet aan geweest; de consument is voorzichtiger in zijn beleggingsgedrag geworden.
Vooruitlopend op de invoering van het Belastingplan 2001 groeide de nieuwe productie van individuele levensverzekeringen in 2000 t.o.v. 1999 met 16% naar 15,7 miljard. Vooral in het laatste kwartaal van 2000 zijn veel nieuwe koopsompolissen verkocht. In totaal werd in 2000 voor 11,3 miljard aan nieuwe koopsompolissen besteed, 33% meer dan in 1999.

Schadeverzekeringen
Voor het totale schadeverzekeringsbedrijf verslechterde het resultaat in 2000. Na herverzekering is het resultaat na rente gedaald tot -1%. In 1999 was het resultaat nog 1%. In 2000 nam bij schadeverzekeringen de schade sterker toe dan het premie-inkomen. Het premie-inkomen van alle schade- en zorgverzekeringen tezamen is met 7% gestegen tot 36,3 miljard gulden. Evenals in de voorgaande jaren komt de stijging ook in 2000 op het conto van de zorgverzekeraars waar het premie-inkomen met 9% is gestegen. Bij de ander branches steeg het premie-inkomen met 6%, wat voor het eerst sedert jaren ruim de groei van het verzekerd volume en de inflatie te boven gaat. Voor herverzekering tonen alle schadebranches, behalve motorrijtuigen, een dalend resultaat. Het kostenpercentage bleef redelijk stabiel en de rente-inkomsten stegen minimaal.

Motorrijtuigen
Het resultaat bij motorrijtuigen is licht gestegen van -2% in 1999 naar -1% in 2000. Deze lichte verbetering deed zich bij de meeste subbranches voor. Het premie-inkomen nam met 7% duidelijk sterker toe dan de groei van het aantal motorrijtuigen. De premieverhogingen die veel verzekeraars de laatste jaren hebben doorgevoerd, beginnen blijkbaar enig effect te sorteren. Bij personenautos steeg het resultaat zelfs duidelijk van -3% van de verdiende premie in 1999 tot
1% in 2000. Zowel bij WA- als bij cascoverzekeringen nam de schade per claim toe, maar daalde de schadefrequentie sterker waardoor het resultaat per saldo verbeterde. In 2000 werden 5,6% meer autos gestolen dan in 1999. Het aantal teruggevonden autos steeg minder, waardoor het terugvindpercentage is gedaald. Bij vrachtautos was het resultaat wel negatief, maar minder slecht dan over 1999, vooral vanwege relatief minder WA-schade.

Brand
Het resultaat bij brandverzekeringen daalde zeer sterk van 5,0% in 1999 naar -1,9% in 2000. Daarmee wordt de dalende tendens van de afgelopen jaren versterkt voortgezet. De premie-inkomsten namen weliswaar toe, maar de schade steeg veel sterker. Met name in de bedrijvenmarkt daalde het resultaat dramatisch vanwege de sterke schadestijging, voornamelijk door Enschede en andere grote branden.

Transport
In 2000 was er bij transport weer sprake van een licht stijging van de premie-inkomsten van 1,5%. Het totale premie-inkomen (1,1 miljard in 2000) vertoonde reeds jaren een geringe, gestage achteruitgang onder meer door het wegvloeien van tekening op de beurs. Die beweging lijkt, behoudens een enkel product, te zijn gestopt. Het resultaat in 2000 steeg van 0,3% in 1999 naar 1,4% in 2000, dankzij het grote aantal herverzekerde schaden.

Overige verzekeringen
Het resultaat in de branche overige verzekeringen daalde van 0,5% in 1999 naar 0,1% in 2000. De premie-inkomsten namen weliswaar duidelijk toe, maar de schade steeg sterker. De belangrijkste subbranches binnen deze branche zijn Aansprakelijkheid en Rechtsbijstand. De aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren is weer uit de rode cijfers gekomen en ook de aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven scoorde beter, vooral door een forse daling van het schadepercentage. Bij rechtsbijstandverzekeringen namen de resultaten licht toe. Het nog steeds sterk groeiende segment gezinsrechtsbijstandverzekeringen liet iets betere resultaten zien, maar bleef toch nog duidelijk negatief.

Zorgverzekeringen
De branche zorgverzekeringen bestaat uit Ziektekosten en Medische varia. Het resultaat kwam uit op 0%. Het premie-inkomen steeg met 8,7% tot 17,0 miljard. De branche ziektekosten behaalde in 2000 een negatief resultaat van -3,3% en bleef daarmee net als in de afgelopen jaren in de rode cijfers, zij het dat sinds twee jaar sprake lijkt van een lichte verbetering. Deze is voornamelijk te danken aan het terugdringen van de beheers- en acquisitiekosten. De branche medische varia bestaat uit arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, WAO-gerelateerde verzekeringen, ziekteverzuimverzekeringen en ongevallenverzekeringen. Hier zijn de resultaten nog positief, al is er wel sprake van een daling: van 6,9% in 1999 naar 4,4% in 2000. Dit komt vooral door het, vanwege de sterk gestegen schadevoorzieningen, slechtere resultaat bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, ondanks de daar doorgevoerde premieverhogingen. Na jaren van forse verliezen zijn de ziekteverzuimverzekeringen bijna uit de rode cijfers. De premieverhogingen die verzekeraars hier de afgelopen jaren hebben doorgevoerd, hebben wel effect gehad, maar zijn nog niet voldoende gebleken.

8 augustus 2001