Ingezonden persbericht

Eerste halfjaar 2001: verdere groei van de bedrijfsomvang, sterke toename van het resultaat


·Bedrijfsomvang gestegen met 5% tot f 13,0 miljard;
·Eigen vermogen bereikt niveau van f 1 miljard, + 25%;
·Doorgaande groei bij kredietverlening en toevertrouwde middelen;
·Nettowinst exclusief buitengewoon resultaat steeg met 22% tot f 75,4 miljoen;
·Nettowinst inclusief buitengewoon resultaat f 200,2 miljoen;
·Positieve winstverwachting gehandhaafd.

Algemeen

De Friesland Bank kijkt met tevredenheid terug op het eerste halfjaar van 2001. Opnieuw kon bij de meeste bedrijfsonderdelen een aanzienlijke groei worden gerealiseerd. Met name bij het kredietbedrijf en het participatiebedrijf waren de volume- en omzetontwikkeling sterk. Bij het effectenbedrijf was de gang van zaken teleurstellend, in lijn met het algemene marktbeeld. Daarentegen ontwikkelde het assurantiebedrijf zich goed. De kostenontwikkeling was zeer gematigd, zowel bij de personele kosten als bij de beheersuitgaven. De nettowinst exclusief buitengewoon resultaat steeg met 22% tot f 75,4 miljoen. In mei 2001 werd een openbaar bod gedaan op het beursfonds Kempen & Co, waarin de bank een 13,5% belang had. Dit bod is per 20 juli 2001 gestand gedaan. Met het oog op een volledig beeld is deze transactie verwerkt in de halfjaarcijfers; dit heeft geleid tot een buitengewone bate van f 124,8 miljoen. De nettowinst inclusief buitengewoon resultaat komt uit op f 200,2 miljoen. Gelet op de uitkomsten over het eerste halfjaar en de actuele situatie op de financiële markten gaat de bank er vooralsnog van uit dat de nettowinst exclusief buitengewoon resultaat over het gehele jaar 2001 duidelijk hoger zal uitkomen dan in het jaar 2000.

Commerciële ontwikkelingen

Het kredietbedrijf van de bank vertoonde met een toename van 8% opnieuw een krachtige ontwikkeling. De groei deed zich vooral voor bij het zakelijk bedrijf, waar de bank succesvol haar marktaandeel in het noorden heeft uitgebreid. De particuliere kredietverlening ontwikkelde zich in de lijn met de landelijke markt. Ook hier kon de bank haar marktaandeel uitbreiden. Bij het effectenbedrijf waren de ontwikkelingen, in tegenstelling tot het zeer voorspoedig verlopen jaar 2000, teleurstellend. De ontwikkelingen op de beleggersmarkten, met name de zeer aarzelende koersontwikkeling van de meeste aandelen ten opzichte van de situatie van een jaar geleden, leidde tot een uiterst terughoudend gedrag van de particuliere beleggers wat zich vertaalde in een aanzienlijke daling van de provisieinkomsten, zowel bij het effectenbedrijf in Leeuwarden als bij onze dochteronderneming Friesland Bank Securities te Amsterdam. Bij de funding van de bank waren de ontwikkelingen onveranderd positief. Zowel bij de spaargelden als bij de overige toevertrouwde middelen kon een bevredigende groei worden vastgesteld. Het participatiebedrijf van de bank kan terugzien op een uitstekend eerste halfjaar. Met name de financiële uitkomsten waren mede als gevolg van enkele succesvolle desinvesteringen sterk hoger dan in de vergelijkbare periode van 2000. De assurantieactiviteiten van de bank ontwikkelden zich zeer positief, mede als gevolg van de samenwerking tussen Friesland Bank Assurantiën te Leeuwarden en onze 100% dochter Aecum te Houten.

Ontwikkeling van balans en resultaat

De balans sluit per 30 juni 2001 met een telling van f 13,0 miljard, een stijging van 5% ten opzichte van ultimo 2000. De kredietverlening aan de private sector groeide in het afgelopen halfjaar met f 0,6 miljard ofwel 8% tot f 8,8 miljard. De in het kader van balansbeheer aangehouden portefeuille rentedragende waardepapieren nam toe met f 0,1 miljard tot f 1,7 miljard. De post deelnemingen verminderde als gevolg van de verkoop van het belang in Kempen & Co. De toevertrouwde middelen namen toe met f 0,4 miljard ofwel 5% tot f 9,2 miljard. De benodigde funding werd zowel op de (particuliere) spaarmarkt als op de geld- en kapitaalmarkt aangetrokken.

Het vermogen van de bank is het afgelopen halfjaar sterk gestegen. Het eigen vermogen nam met f 0,2 miljard toe tot bijna f 1,0 miljard. Het aansprakelijk groepsvermogen passeerde de grens van f 1,5 miljard. De sterke vermogenspositie van de Friesland Bank blijkt ook uit de solvabiliteitsratio's. Deze bedroegen per 30 juni 12,0% voor het kernvermogen en 13,9% voor het totaal vermogen.

De baten namen toe met 10% tot f 197,0 miljoen. Deze stijging is het gevolg van hogere opbrengsten uit effecten en deelnemingen door de goede gang van zaken in het participatiebedrijf en bij de bancaire deelnemingen. De rente-inkomsten bleven stabiel ten opzichte van de vergelijkbare periode van vorig jaar, onder meer vanwege de vlakke yieldcurve en de aanwending van middelen voor niet-rentedragende beleggingen. De provisie ontwikkelde zich teleurstellend door aanzienlijk lagere effectenprovisies, zowel bij het effectenbedrijf van de bank als bij Friesland Bank Securities. Bij de assurantieprovisies kon een sterke toename worden genoteerd, vooral door fors hogere uitkomsten bij ons assurantiedochterbedrijf Aecum.

De lasten stegen met 10% tot f 121,0 miljoen. In tegenstelling tot voorgaande jaren was de stijging van de personeelskosten met 3% beperkt. De personele formatie per einde juni is met ca. 1000 fte's stabiel ten opzichte van ultimo 2000. De andere beheerskosten kwamen 10% hoger uit dan in het eerste halfjaar van 2000. De verbetering van de baten/lasten verhouding zette door, deze steeg van 1,79 naar 1,86. Als gevolg van de groei van de kredietportefeuille werd de post waardeveranderingen van vorderingen verhoogd tot f 15,0 miljoen.

Het bedrijfsresultaat voor belastingen steeg met 10% tot f 76,0 miljoen. De belastingdruk daalde tot f 0,6 miljoen omdat een groter deel van de inkomsten werd genoten onder de deelnemingsvrijstelling in de vennootschapsbelasting. Het bedrijfsresultaat na belasting nam hierdoor toe met 22% tot f 75,4 miljoen.

De overname van Kempen & Co door de Dexia Groep leverde de bank een buitengewone bate op van f 124,8 miljoen. Aangezien het bod in het eerste halfjaar werd uitgebracht is deze bate nu reeds in het resultaat verwerkt. De transactie is in juli geëffectueerd. Vorig jaar genoot de bank een buitengewone bate inzake Alpinvest van f 36,5 miljoen.

De totale netto winst kwam in het eerste halfjaar van 2001 uit op f 200,2 miljoen, ruim een verdubbeling ten opzichte van de nettowinst ad f 97,1 miljoen in de vergelijkbare periode van vorig jaar.

Vooralsnog gaat de bank ervan uit dat bij een gematigde groei de nettowinst exclusief buitengewoon resultaat duidelijk hoger zal zijn dan over 2000 waarbij lagere provisie-opbrengsten worden gecompenseerd door hogere inkomsten uit deelnemingen.

Bijlagen:
ngeconsolideerde balans per 30 juni 2001
ngeconsolideerde winst- en verliesrekening over het eerste halfjaar 2001
nkerncijfers 1998 - 2001

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met: Saskia Noteboom (persvoorlichter)
Telefoon 058-299 44 23 / 06-51 50 56 00