Wegener NV

15-08-2001 16:58

Netto halfjaarwinst Wegener verdubbeld vanwege verkoopopbrengst TMF

In het eerste halfjaar van 2001 heeft Wegener een netto winst, vóór buitengewoon resultaat, behaald van EUR 21,3 miljoen. Dit is fractioneel hoger dan in dezelfde periode van het vorige jaar (EUR 21,2 miljoen).

Met inbegrip van het buitengewoon resultaat na belastingen, dat nagenoeg geheel afkomstig is van de boekwinst op de verkoop van televisiestation The Music Factory, verdubbelde de netto winst tot EUR 53,3 miljoen (in de eerste helft van 2000 EUR 25,7 miljoen). Vooral vanwege de mindere gang van zaken in het tweede kwartaal daalde het bedrijfsresultaat (vóór amortisatie goodwill) met 7,6% tot EUR 65,1 miljoen. Bij nagenoeg alle activiteiten bleef het bedrijfsresultaat achter bij de eerste helft van het voorgaande jaar. De operationele marge kwam uit op 13% (eerste halfjaar 2000: 14%). De geconsolideerde omzet steeg met 0,5% tot EUR 504,5 miljoen. Op autonome basis, exclusief verworven en afgestoten activiteiten, nam de omzet toe met 0,9%.

Gezien de economische neergang in de relevante markten verwacht Wegener dat in geheel 2001 het bedrijfsresultaat (vóór amortisatie) tenminste 10% lager zal zijn dan in het vorige jaar. De netto winst (vóór buitengewoon resultaat) zal, ondanks lagere rentelasten en incidenteel lagere belastingdruk, enigszins lager uitkomen.

Gang van zaken eerste helft 2001

Kranten
Bij de krantenactiviteiten was het tweede kwartaal, vanwege een teruggang in met name het segment van nationale adverteerders bij de dagbladen, duidelijk minder dan verwacht. Incidenteel was er ook, in sommige regio's, sprake van een negatief effect door de MKZ-crisis. In totaal was er in de eerste helft een daling van 2% in het advertentievolume van de dagbladen, waarbij het volume van de personeelsadvertenties nog met 6% toenam. Bij de huis-aan-huiskranten nam het volume in totaal toe met 3%, doch ook hier zijn grote verschillen per regio. De betaalde oplage van de dagbladen daalde fractioneel met 1%. Voorts was de, overigens verwachte, expiratie van de PCM-drukorder van invloed op omzet en resultaat. Eveneens verwacht was de kostenstijging van lonen, distributie en met name rotatiepapier.
Dominant voor de krantenorganisaties was het integratieproces dat dit jaar wordt afgerond en waarvan de optimalisatie-effecten de komende twee jaren gerealiseerd zullen worden, waarbij het enkele tientallen miljoenen euro's op jaarbasis betreft.

Direct Marketing
De ontwikkeling bij de direct marketingactiviteiten was in de eerste helft van het jaar nog teleurstellend. De heroriëntatie op data gerelateerde producten en diensten,
waarbij de zogeheten DM-services en logistieke diensten een mindere nadruk krijgen en ook sterk in omzet zijn afgenomen, leidde in het eerste halfjaar niet tot een autonome omzetstijging. De totale omzetstijging van ruim 13% was afkomstig uit acquisities. Door de verschuiving van strategische focus en door de opzet van de internationale divisie en aanloopverliezen in de verschillende landen bij nieuwe ondernemingen en productintroducties, bleven resultaat en marge achter bij vorig jaar. Een enigszins overvoeren van de markt door verschillende partijen met zogeheten DM-media drukte met name het resultaat van Informatie Service in Nederland.
Bij de distributieactiviteiten van Interlanden Spreigroep nam de omzet toe en verbeterde de marge.
Overige activiteiten
Het doorzetten van de focus op regioportalen, AutoTrack, JobTrack en de samenwerking met de NVM in de woonsite Funda, blijkt succesvol, hoewel de internetontwikkelingen langzamer gaan dan verwacht en het zogenaamde webvertisen nauwelijks enige groei toonde. In het eerste halfjaar was er nog geen voortgang in de resultaatverbetering van gemeentelijke informatiediensten en cartografie. De twee activiteiten zijn overigens dit jaar organisatorisch gescheiden, met ieder een eigen management. Bij de gemeentegidsen bleek de verkooporganisatie niet in staat de verwachte groei te realiseren. Thans wordt gewerkt aan een aanpak die de gemeentegids moet omvormen tot een meer lokaal directory-product. Het televisiestation The Music Factory werd eind mei verkocht aan MTV. De boekwinst op deze verkoop is opgenomen onder de buitengewone baten en lasten. Het negatieve bedrijfsresultaat van TMF in de eerste vijf maanden is nog verdisconteerd in de exploitatiecijfers. Radio 10 FM bleef opnieuw achter in de omzet en bijgevolg in resultaat. De aangekondigde procedure voor gehele of gedeeltelijke vervreemding aan een strategische partner loopt, doch ondervindt nog steeds vertraging door de politieke onduidelijkheid over het al dan niet veilen van etherfrequenties.
De golftijdschriften en het weekblad Party voldeden goed aan de verwachtingen.

Financieel
De grote investeringsprogramma's voor dit jaar, de nieuwe krantenrotatiepersen en bouw van drukhallen in Leidschendam en Apeldoorn, verlopen voorspoedig en volgens planning. Het resultaat deelnemingen was lager dan vorig jaar vanwege het verwerven van een meerderheid in Sopres Groep, de Belgische direct marketingonderneming. Vanaf april zijn de cijfers van Sopres meegeconsolideerd.
De rentelasten zijn in de eerste helft van het jaar lager dan vorig jaar, aangezien de overname van de VNU dagbladen in de eerste vier maanden van 2000 nog deels via een overbruggingslening was gefinancierd. In april 2000 is die lening afgelost na een emissie van aandelen, waarmee het eigen vermogen is versterkt. Er is sprake van een incidenteel lagere belastingdruk, vanwege gerealiseerde compensatie van liquidatieverliezen uit het verleden. Mede door deze factoren is de netto winst, exclusief bijzonder resultaat na belastingen, fractioneel hoger dan in de eerste helft van 2000.

Vooruitzichten
Naar verwachting zal de economische neergang, zoals die in de voor Wegener relevante markten in het tweede kwartaal bleek in te zetten, voortgaan, hetgeen betekent dat de advertentieomzet bij de kranten onder druk zal staan. Aan de kostenzijde zal er nog onvoldoende compensatie kunnen worden gevonden, aangezien het merendeel van de optimalisatie-effecten eerst in het volgende jaar gefaseerd gerealiseerd zal worden.
Bij de direct marketingactiviteiten wordt in de tweede helft van het jaar wel een verbetering van het resultaat verwacht. Onder de aanname dat economische omstandigheden niet verder verslechteren dan thans voorzien, verwachten wij dat in het gehele jaar 2001 het bedrijfsresultaat (vóór amortisatie van goodwill) tenminste 10% lager zal zijn dan in het vorige jaar. Ondanks lagere rentelasten en incidenteel lagere belastingdruk, zal de netto winst (vóór buitengewoon resultaat) enige daling vertonen.

Apeldoorn, 15 augustus 2001

Raad van Bestuur
Wegener NV

Voor nadere informatie: Wegener NV, concern communicatie, tel.: 055-5388652