Gemeente Enkhuizen

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE RAADSCOMMISSIE WELZIJN, ECONOMISCHE ZAKEN EN VERKEER C.A. GEHOUDEN IN HET STADHUIS VAN ENKHUIZEN OP 18 JUNI 2001.

Aanwezig

Voorzitter
secretaris
leden

De heer H. van Doornik
De heer F.W. Baan

De heer F.C. Jans (EB)

De heer J van Keulen (D66)
De heer K. v.d. Veen (PvdA)

De heer S. Schippers (EB)

Mevrouw E. Dangermond - Hilderink (VVD)

De heer K. Kooiman (RPF / SGP)

De heer R.v.d. Pluym (VL/GL)

De heer J. v.d. Werf (CDA)

Afwezig m.k.

Tevens aanwezig:

De heren IJsselmuiden en Voogt van de cluster EZ/Infra.

Spreekrecht:

AGENDA NR.

ONDERWERP

Spreekrecht


1.


Opening.

De voorzitter
opent de vergadering.


2
.

Verslag van de vergadering van 21 mei 2001

Het verslag wordt vastgesteld onder de aantekening dat:

dhr. van der Veen
bij punt 3e de suggestie heeft gedaan de jeugdsportsubsidieregeling ook mogelijkerwijs van toepassing te verklaren op individuele jeugdsporters bij andere sportvoorzieningen dan de gereglementeerde sport.

dhr. van Keulen
bij punt 7 heeft opgemerkt dat een logischer volgorde zou zijn geweest eerst een bestemmingsplanprocedure te voeren en vervolgens te gaan onderhandelen over een mogelijke verkoop van de grond. Als de langdurigheid van het proces niet aan de gemeente is te wijten, heeft de gemeente de handen vrij ten aanzien van de prijsstelling.

Dhr. van Keulen
informeert of het genotuleerde ten aanzien van het betaald parkeren correct is weergegeven. De voorzitter antwoordt ter zake bevestigend waarbij hij tegelijkertijd aangeeft dat het door hem gestelde tevens diende om het bureau onder druk te houden voor wat betreft de tijdsplanning.


3
.

Ingekomen stukken en mededelingen.


4.

Wijziging verordening winkeltijden Enkhuizen 1996

Dhr. van der Veen
pleit voor het loslaten van de gebiedsgrens. Hij acht daar geen legitimatie voor aanwezig. Daarnaast is hij van oordeel dat de wijziging niet alleen betrekking dient te hebben op de verkoop van vis en visproducten, doch ook op souvenirwinkels Het is immers gemeentelijk beleid om te komen tot een betere spreiding in tijd voor wat betreft het toerisme. Hij sluit niet uit dat zijn fractie met een amendement komt tot een bredere verruiming. Dhr. van Keulen sluit zich aan bij het gestelde door dhr. van der Veen. Overigens is bekend dat zijn fractie eigenlijk voor een nog bredere verruiming is. Dhr. Schippers geeft aan dat de winkeliers zelf niet willen. Een verruiming alleen betrekking hebbende op de viswinkels is voor zijn fractie akkoord Mevr. Dangermond-Hilderink geeft aan dat haar fractie voorstander is van een zo breed mogelijke verruiming. Het is aan de winkelier zelf om te bepalen of hij al dan niet open gaat op zondag. Dhr. v.d. Pluym houdt fractieberaad voor. De verruiming ligt moeilijk in zijn fractie. Dhr. v.d. Werf deelt mede dat zijn fractie instemt met het voorstel. Dhr. Kooiman wil het kort houden. Het is bekend dat zijn fractie om principiële redenen tegen iedere verstoring van de zondagsrust is.

De voorzitter
concludeert dat een meerderheid van de commissie positief adviseert ten aanzien van het thans voorliggende voorstel.


5.

Overeenkomst tussen de gemeente en de Stichting evenementenorganisatie Enkhuizen.

Dhr. Jans
deelt mede dat zijn fractie een positieve grondhouding heeft ten aanzien van een overeenkomst. Er zijn evenwel een aantal kanttekeningen te plaatsen. Zonder instemming van de raad werkt de gemeente al met de stichting onder verwijzing naar de Lappendag. Het terugtreden van de marktmeester is akkoord Onduidelijk zijn de financiële consequenties. Er dient een betere onderbouwing en specificatie te komen. In de statuten mist men een regeling omtrent een tegenstrijdig belang. Zie in dat verband artikel 220 BW met verwijzing naar het Media safe arrest. Daarnaast informeert men naar de frequentie van verantwoording van de stichting naar de raad respectievelijk commissie. Dhr. v.d. Pluym is akkoord met het voorstel nu de marktmeester is teruggetreden als bestuurslid. Dhr. van der Veen adviseert het raadsvoorstel op het onderdeel van de marktmeester nog wel aan te passen. Dhr. van Keulen moet fractieberaad voorbehouden. Dhr. Kooiman adviseert positief. Dhr. v.d. Werf houdt fractieberaad voor. Mevr. Dangermond-Hilderink adviseert positief.

De voorzitter
concludeert dat de commissie in meerderheid positief adviseert.


6.

Evenementenpot

Dhr. van der Veen
is in principe akkoord Hoe leuk de lichtjesavond ook is, het is evenwel volstrekt geen economische activiteit. Daarnaast vraagt hij zich af waarom de Zuiderzeedagen niet gelijk zijn opgenomen in de lijst met activiteiten. Een reden voor de verlaging van de bijdrage van de winkeliers is niet aangegeven. Dhr. v.d. Pluym heeft dezelfde opmerkingen en vragen, doch zijn fractie komt tot een andere conclusie. Men zet vraagtekens bij het voorstel. Markten zijn een economische activiteit die op zijn minst kostendekkend dienen te zijn. Voor 25.000 gulden kunnen andere mensen in Enkhuizen heel wat leuke dingen organiseren. Dhr. Jans wenst eerst een actieplan en een begroting, alsmede meer inzicht hoe de monitoring door de gemeente is gewaarborgd. Vooralsnog fractieberaad. Mevr. Dangermond-Hilderink wenst de Zuiderzeedagen gelijk op te nemen in het overzicht. Haar fractie wil meer inzicht in de financiële opbouw van het geheel. Fractieberaad. Dhr. van Keulen verwijst naar hetgeen is gesteld door dhr. v.d. Pluym. Fractieberaad. Hetzelfde geldt voor dhr. v.d. Werf. Ook dhr. Kooiman houdt fractieberaad voor.

De voorzitter
concludeert dat de commissie eerst meer informatie wenst te ontvangen alvorens tot een advies te kunnen komen.


7.

Toeristische bewegwijzering

Dhr. Jans
bevreemdt het dat er niet meer offertes ter inzage hebben gelegen. Hij informeert of er rekening is gehouden met Bibo. Daarnaast is hij kritisch ten aanzien van onderuitputting van de TRAP. Er is altijd voorgehouden dat de bewegwijzering geheel ten laste van de TRAP zou komen. Dhr. van Keulen wil eerst een voorbeeld van de bewegwijzering. Er wordt toch niet alleen met pictogrammen gewerkt? Dhr. v.d. Pluym betreurt het dat alleen de geijkte toeristische voorzieningen worden genoemd. Het cultuurhistorisch bezit (monumenten) van Enkhuizen wordt op deze wijze onderbelicht. Gelet op de kosten informeert hij of er offerte gevraagd is bij Op/Maat. Dhr. van der Veen heeft maar 1 offerte aangetroffen. Gaarne toelichting. Hij informeert naar het verschil tussen het gevraagde krediet en de aangetroffen offerte. In het voorstel is aandacht voor het onderhoud. Datzelfde zou moeten gelden voor de fietsroutes. Deze worden slecht onderhouden en sommige pijlen staan de verkeerde kant op. Mevr. Dangermond-Hilderink wenst ook aandacht voor de cultuurhistorie. Het is een belangrijk onderwerp Eigenlijk had een breder opgezette informatieavond moeten zijn georganiseerd zodat men alle informatie had kunnen krijgen. Eén offerte kan niet. Dat is in strijd met de afspraken.

Dhr. IJsselmuiden
geeft aan dat er meerdere offertes zijn aangevraagd. Na ampel beraad is die van de ANWB er als beste uitgekomen. Op/Maat is geen offerte gevraagd. Men heeft de voorkeur gegeven aan die bedrijven die al ervaring op het gebied hadden hetgeen ook gold voor ervaring met het onderhoud. Accent ligt op tekstborden met slechts pictogrammen ter ondersteuning. De bewegwijzering is geen onderdeel van een wandelroute. Het gaat om een rechtstreekse verwijzing naar een object.

De voorzitter
vult aan dat met de VVV overleg heeft plaatsgevonden over de bebording en de verwijzingen. Voor wat betreft de fietsroutes is een onderhoudscontract gesloten. Hij zal daaraan aandacht besteden. De door dhr. van der Veen gevraagde financiële onderbouwing zal aanvullend worden verstrekt.

De fracties van Ver.Links/Groen Links, EB en de VVD houden fractieberaad voor.


8.

Verkeersmaatregelen Westerstraat

Mevr. Dangermond-Hilderink
vraagt of de bewoners al zijn geïnformeerd Zij is bezorgd voor het trillingsniveau van de voorziene plateaus. Dhr. v.d. Pluym is akkoord met het voorstel. Dhr. van Keulen stelt voor het plateau hoek Prinsenstraat/Dijk meer te voorzien van een haakse bocht. Nu is onvoldoende duidelijk wat de hoofdroute is. Met het 30km-beleid gaat het niet goed. In het thans voorliggende voorstel wordt het maar weer mondjesmaat ingevoerd. Hij pleit er sterk voor thans gelijk het 30km-gebied groter in te voeren. Daar hoeft geen enkel bezwaar tegen te zijn. Dhr. van der Veen geeft in overweging onnodige bebording tegen te gaan. Het 30km-gebied kan dan zoals dhr. van Keulen voorstelt in een groter gebied worden ingevoerd. Hij heeft geen bezwaren tegen de voorziene plateaus. Hij vraagt nog wel aandacht voor de uitrit tussen het AH-plein en de Korte Westerstraat. Dat wordt nu als sluiproute gebruikt. Dhr. Schippers vraagt aandacht voor de oversteekvoorzieningen hoek Molenweg/Westerstraat/Klopperstraat. Sommige zijn gevaarlijk gesitueerd. Tevens aandacht voor de AH-uitgang bij de Westerstraat. Gebruik door automobilisten tegen de toegestane richting in. Dhr. Kooiman ondersteunt het streven naar een groter 30km-gebied.

Dhr. Voogt
deelt mede dat de bewoners worden geïnformeerd zodra de datum van uitvoering bekend is. Er is aandacht voor het trillingsniveau van de plateaus. De wens tot een groter 30km-gebied zal worden bekeken vanuit het perspectief met zo weinig mogelijk kosten.

De voorzitter
concludeert dat de commissie positief adviseert.


9.

Voorjaarsnota 2001

Dhr. van Keulen
informeert naar de levertijd van de parkeermeters. De voorzitter antwoordt dat de thans voorziene meters een levertijd kennen van 6 tot 8 weken.

Alle fracties houden fractieberaad voor.


10.

Rondvraag
.

Dhr. v.d. Pluym
doet een aantal aanvullende suggesties in het kader van het Internationaal Jaar van de Vrijwilliger. De voorzitter antwoordt dat de raad ter zake reeds een besluit heeft genomen.

Dhr. van Keulen
informeert naar de doorgang Iepenlaan/Ger.Brandtweg. De voorzitter antwoordt dat deze doorgang definitief is gesloten.

Dhr. v.d. Veen
vraagt nogmaals aandacht voor de naar zijn mening gevaarlijke situatie van de fietseroversteek Piet Smitstraat/Dreef. De voorzitter zegt toe dat ter zake spoedig een antwoord komt.

Dhr. Jans
informeert naar de huisvesting van de speel-o-theek. De voorzitter antwoordt dat de gemeente niet beschikt over geschikte huisvesting.

Dhr. Jans
informeert naar de juridische legitimiteit van de inschakeling van niet-ambtenaren bij de visafslag. De voorzitter zegt toe het juridische advies ter kennis te brengen van de commissie.

Mevr. Dangermond-Hilderink
wijst op de graffiti op de Oude Gouwsboom.


11.

Sluiting
.

De voorzitter
sluit de vergadering om plm. 22.15 uur.

F.W. Baan, secretaris.