Gemeente Geldrop


Internetpublicatie 14 augustus 2001
Publicatie Geldrop Actueel, 15 augustus 2001

NIPO-RAPPORT
GEMEENTELIJKE HERINDELING GELDROP EN MIERLO

De onderzoeksresultaten van de, door het NIPO gehouden enquête omtrent herindeling van de gemeente Geldrop en Mierlo zijn bekend. De meerderheid van de inwoners van zowel Geldrop als Mierlo staan achter het voorstel van beide colleges tot vrijwillige samenvoeging van beide gemeenten. In Geldrop steunen drie van de vier ondervraagden het voorstel, dat door velen als 'second best'-optie wordt gezien. Het collegevoorstel wordt in Geldrop in de komende commissie ABZ besproken, op 22 augustus aanstaande. De gemeenteraad zal er op 6 september aanstaande over vergaderen. Beide vergaderingen zijn openbaar.


1. Inleiding2. Herkomst inwoners gemeente Geldrop3. Band met de gemeente Geldrop


4. Mening over de gemeentelijke herindeling

5. Conclusie

INLEIDING
Minister De Vries van Binnenlandse Zaken, heeft op 14 mei jl. voorgesteld de gemeenten Geldrop en Mierlo samen te voegen. De colleges van de gemeenten Geldrop en Mierlo stellen in hun reactie op dit plan voor te komen tot een vrijwillige samenvoeging van beide gemeenten. Om de mening van de inwoners in zowel Geldrop als Mierlo te peilen, zijn in de tweede helft van juli in totaal 1000 inwoners geënquêteerd door het onderzoeksbureau Nipo. 500 inwoners van de gemeente Mierlo en 500 inwoners van de gemeente Geldrop zijn telefonisch ondervraagd. Dat de gemeentelijke herindeling een onderwerp is dat de lokale bevolking bezig houdt, blijkt uit de hoge reponse op het onderzoek: deze bedraagt 64%.

HERKOMST INWONERS GEMEENTE GELDROP
Bijna twee op de drie inwoners van de gemeente Geldrop (63%) zijn van buiten de gemeente afkomstig. Degenen die 'van buiten' zijn, hebben zich gemiddeld zo'n 20 jaar geleden in de gemeente gevestigd. Van hen is verreweg de grootste groep uit Eindhoven afkomstig: 37%. Veel kleinere groepen zijn van Nuenen c.a. (4%), Heeze-Leende (4%), Mierlo (3%) en Tilburg (3%) naar Geldrop vertrokken. Uit Helmond komt 2% van de Geldropse bevolking.

Een zeer ruime meerderheid van de inwoners van de gemeente Geldrop zal ook over twee jaar nog in de gemeente woonachtig zijn, getuige het feit dat 93% aangeeft niet binnen twee jaar te zullen verhuizen. Van de respondenten geeft 3% aan zeker te zullen verhuizen, terwijl 4% waarschijnlijk uit de gemeente Geldrop zal verhuizen. De jongere inwoners van de gemeente Geldrop zijn meer geneigd uit de gemeente te verhuizen dan de oudere inwoners. Onderstaande grafiek illustreert dit:

BAND MET DE GEMEENTE GELDROP
Bijna zeven op de tien inwoners van de gemeente Geldrop typeren hun band met de gemeente als 'zeer hecht' (21%) of 'tamelijk hecht' (48%). Het zijn met name de oudere inwoners van de gemeente Geldrop, die een 'zeer hechte' of 'tamelijk hechte' band hebben met de gemeente. De inwoners van middelbare leeftijd (35 tot 54 jaar) noemen de band opvallend vaak 'niet zo hecht' (29%). Hoe langer men in Geldrop woont, hoe hechter de band met de gemeente.

Onderstaande grafiek illustreert dit - logische - feit:

MENING OVER GEMEENTELIJKE HERINDELING
Het feit dat de gemeente Geldrop momenteel een zelfstandige gemeente is, wordt door de inwoners van de gemeente onomwonden als positief beoordeeld. Bijna de helft van de inwoners (49%) noemt de zelfstandigheid zelfs zeer positief. Nog eens 47% geeft aan de zelfstandigheid tamelijk positief te vinden. Wat opvalt, is dat onder de jongeren liefst 57% de zelfstandigheid van de gemeente Geldrop als zeer positief kwalificeert. Logisch is het feit dat van degenen, die in Geldrop geboren en getogen zijn, 56% de zelfstandigheid zeer positief noemt.

In onderstaande grafiek worden de inwoners van de gemeenten Geldrop en Mierlo vergeleken.

Het feit dat inwoners van de gemeente Geldrop de zelfstandigheid hoog in het vaandel hebben, zou gemakkelijk de indruk kunnen wekken dat aan de zelfstandigheid van de gemeente Geldrop niet getornd dient te worden. Niets is echter minder waar, ruim drie op de vier inwoners van de gemeente Geldrop (77%) geven aan het standpunt van de gemeente Geldrop over samenvoeging met de gemeente Mierlo te steunen. De meeste tegenstand ondervindt het standpunt van de gemeente van de jongere inwoners, van wie 25% de samenvoeging met de gemeente Mierlo niet steunt. Zelfs onder de inwoners die in Geldrop geboren en getogen zijn, steunt 76% het standpunt van de gemeente.

MIERLO
In de gemeente Mierlo steunt 84% het standpunt van de gemeente over samenvoeging met de gemeente Geldrop. In Mierlo zijn het juist de ouderen die wat vaker tegen samevoeging met de gemeente Geldrop zijn: 18%.

CONCLUSIE
Bijna de helft van de inwoners van de gemeente Geldrop noemt de zelfstandigheid van de gemeente zeer positief. Opvallend is dat het relatief veel jongeren zijn, die deze mening zijn toegedaan.

Ondanks het feit dat de zelfstandigheid door een ruime meerderheid positief wordt genoemd, wordt het standpunt van de gemeente met betrekking tot samenvoeging met de gemeente Mierlo door drie op de vier inwoners van Geldrop ondersteund. Zelfs in de groep waar je de meeste tegenstand zou mogen verwachten (de inwoners die in Geldrop geboren en getogen zijn), schaart een ruime meerderheid zich achter het standpunt van de gemeente.