Partij van de Arbeid

Schriftelijke vragen van het lid Van der Hoek (PvdA) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

1. Hebt u kennisgenomen van het artikel 'Zorginspectie berispt psychiatrieklinieken'?

2. Wat is de uitkomst van het aangekondigde overleg tussen de Inspectie en de instellingen?

3. Wat is de uitkomst van het overleg tussen GGZ Nederland en u?

4. Bent u van mening dat het tekort aan plaatsen voor crisisopvang ook deels te wijten is aan een tekortschietende afstemming en samenwerking in de GGZ-instellingen? Zo ja, welke maatregelen gaat u treffen om deze afstemming en samenwerking tot stand te brengen? Zo nee, waarom niet?

5. Is het correct dat u 'zeer verbaasd' bent over de problemen in Amsterdam, terwijl u in antwoord op eerdere schriftelijke vragen van de PvdA over deze kwestie aangaf dat de extra middelen pas per 1 september 2001 beschikbaar zullen komen?

6. Volgens uw analyse van de wachlijsten in de GGZ worden in de psychiatrische ziekenhuizen 575 bedden bezet gehouden door patiënten die wachten op een overgang naar een vorm van beschermd wonen.

Als deze mensen zouden kunnen doorstromen, hoeveel plaatsen komen er dan beschikbaar voor opvang van mensen in een crisissituatie?

Wat is uw verantwoordelijkheid en wat is de verantwoordelijkheid van de zorgverzekeraars voor de doorstroming tussen de verschillende hulpvormen?

7. In tweederde van de regio's zijn niet op herkenbare wijze concrete plannen opgenomen ter versterking van de crisisopvang, blijkt uit de antwoorden op bovengenoemde vragen.

Hoe beoordeelt u deze keuze van de betreffende regio's? Welke maatregelen gaat u treffen om te komen tot een landelijke sluitende keten voor 24-uursopvang, zoals gevraagd in de PvdA/GroenLinks-motie, gegeven het feit dat u in uw brief van 12 januari 2000 aangeeft dat de verantwoordelijkheid voor het creëren van de juiste randvoorwaarden, waaronder zorg dragen voor voldoende plaatsen, ligt bij het Rijk?

8. Ziet u in de Amsterdamse situatie aanleiding om de Taskforce Aanpak Wachtlijsten AWBZ de situatie te laten analyseren en de samenwerkende partijen in Amsterdam van advies te voorzien? Zo nee, waarom niet?

N.B. Voor bronnen zie attachment