Gemeente Bellingwedde

15-08-2001
Ontwerp-vergunning Wet milieubeheer
Aanvraag bouwvergunningen
Afgegeven beschikkingen
Vrijstelling ex artikel 19 WRO en/of artikel 50 Woningwet Vrijstellingen bestemmingsplannen
Rectificatie
ONTWERP-VERGUNNING WET MILIEUBEHEER Burgemeester en wethouders van de gemeente Bellingwedde maken bekend, gelet op
artikel 3.19, tweede lid van de Algemene wet bestuursrecht, dat zij voornemens
zijn op de aanvragen van:

* G.B.Oude Voshaar, Koudehoek 2, 9696 XP OUDESCHANS voor een vergunning ingevolge de Wet milieubeheer, voor een nieuwe de gehele inrichting omvattende vergunning Wet milieubeheer voor het in werking hebben van een melkrundveehouderij gelegen aan de Koudehoek 2a te Oudeschans, kadastraal bekend gemeente Bellingwolde, sectie K, nummer 151.;

* M. Buitenhuis, Hoornderweg 35, 9698 PK WEDDE voor een vergunning ingevolge de Wet milieubeheer, voor een nieuwe de gehele inrichting omvattende vergunning Wet milieubeheer voor het in werking hebben van een paardenrevalidatiecentrum aan de Hoornderweg 35 te Wedde, kadastraal bekend gemeente Wedde, sectie D, nummer 3526;

* Fam. van Wijnbergen, Koudehoek 3, 9696 XP OUDESCHANS voor een vergunning ingevolge de Wet milieubeheer, voor een nieuwe de gehele inrichting omvattende vergunning Wet milieubeheer voor het in werking hebben van een rundveehouderij gelegen aan de Koudehoek 3 te Oudeschans, kadastraal bekend gemeente Bellingwolde, sectie B, nummer 893:

* Mts. Landbouwonderneming "Westerwolde", Veelerveensterweg 49, 9599 PH VEELERVEEN voor een vergunning ingevolge de Wet milieubeheer, voor een nieuwe de gehele inrichting omvattende vergunning Wet milieubeheer voor het in werking hebben van een akkerbouwbedrijf en een mestopslag gelegen aan de Veelerveensterweg 49 te Veelerveen, kadastraal bekend gemeente Bellingwolde, sectie H, nummers 3540 en 3531;

positief te beschikken onder het stellen van voorschriften ter bescherming van het milieu.

De ontwerp-beschikkingen, alsmede de aanvragen en andere ter zake zijnde stukken, liggen vanaf 16 augustus tot en met 12 september 2001 op de secretarie van de gemeente Bellingwedde, Hoofdweg 2 te Wedde ter inzage op de werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur.

Een ieder kan gedurende de termijn van de ter inzage legging schriftelijk gemotiveerde bedenkingen inbrengen naar aanleiding van de ontwerp-beschikkingen. Degene die bedenkingen inbrengt, kan verzoeken zijn persoonlijke gegevens niet bekend te maken. Bedenkingen dienen gericht te worden aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bellingwedde, Postbus 18, 9698 ZG Wedde.

Voorts kunt u tot en met 29 augustus 2001 verzoeken om voor het einde van de termijn van ter inzage legging een gedachtewisseling te houden omtrent de ontwerp-beschikkingen. U kunt dan met vertegenwoordigers van de gemeente en/of de vergunningaanvrager van gedachten wisselen.

Gedurende de ter inzage termijn kan op de aanvraag een mondelinge toelichting op de stukken worden gegeven. Tevens kan er over de ontwerp-beschikkingen van gedachten worden gewisseld en kunnen mondeling gemotiveerde bedenkingen worden ingebracht. Alleen zij die (tijdig) bedenkingen hebben ingebracht tegen één van de vier ontwerp-beschikkingen kunnen later beroep instellen bij de Raad van State tegen die beschikking, tenzij men redelijkerwijs niet in staat is geweest (tijdig) bedenkingen in te brengen, dan wel de besluitvorming straks afwijkt van het voornemen. naar boven
AANVRAAG BOUWVERGUNNINGEN

dat zij op grond van de Woningwet in de periode van 30-7-2001 t/m 10-8-2001 de volgende aanvragen om een bouwvergunning hebben ontvangen:

* Molenweg 6 te Oudeschans, voor het geheel vernieuwen / oprichten van een woning-expositie.
naar boven

AFGEGEVEN BESCHIKKINGEN

dat de volgende beschikkingen zijn afgegeven:

op 1 augustus 2001:

* Raadhuisstraat 25 te Blijham, voor het oprichten van een carport en dakkapel.

* Kochspad 3 te Blijham, voor het vergroten van een woning.
* Dorpsstraat 78 te Vriescheloo, voor het vernieuwen van een woning.
* Koloniesweg 1a te Bellingwolde, voor het vergroten van een woning en een garage.

op 6 augustus 2001:

* J. Buiskoolweg 18 te Vriescheloo, voor het oprichten van een transformatorruimte.

* Hoofdweg 7 te Wedde, voor het oprichten van een informatiepaneel.
* Oosterstraat 79 te Blijham, voor het oprichten van een carport/berging en de verbouw van een woning.
* Dwarsweg 8 te Bellingwolde, voor het vergroten van een woning.
* Parallelweg 25 te Bellingwolde, voor het voor het oprichten van een berging.

* Kentersweg 20 te Blijham, voor het oprichten van een paardenstal. afgifte-/verzenddatum van de beschikking een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Bellingwedde, Postbus 18, 9695 ZG Bellingwolde. Daarnaast kan om een voorlopige voorziening (b.v. schorsing) worden verzocht bij de President van de arrondissementsrechtbank, Postbus 781, 9700 AT Groningen.

naar boven

VRIJSTELLING EX ARTIKEL 19 WRO EN/OF ARTIKEL 50 WONINGWET

De burgemeester van Bellingwedde maakt ingevolge het bepaalde in art. 19a, lid 4 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bekend dat met ingang van 16 augustus 2001 ter secretarie, afdeling VROM, Hoofdweg 2 te Wedde gedurende vier weken ter inzage ligt het besluit van het college van burgemeester en wethouders om toepassing te geven aan de vrijstellingsmogelijkheid genoemd in artikel 19 lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en/of artikel 50 lid 5 en/of artikel 50 lid 6 van de Woningwet voor:

* een locatie binnen het Kemperspark aan de Sportweg te Bellingwolde voor het oprichten van een antenne-installatie voor mobiele telefonie.

Een ieder is bevoegd om gedurende de termijn van terinzagelegging schriftelijke bedenkingen tegen het verlenen van vrijstelling naar voren te brengen bij burgemeester en wethouders. Bellingwolde, 15 augustus 2001
De burgemeester voornoemd.
naar boven
VRIJSTELLINGEN BESTEMMINGSPLANNEN
Het college van burgemeester en wethouders heeft twee aanvragen om bouwvergunning ontvangen voor:

* het vergroten van een schuur, Pastorielaan 2 te Vriescheloo.
* het oprichten van een berging / garage, Lageweg 24 te Wedde.
Deze aanvragen zijn strijdig met het geldende bestemmingsplan. Ten behoeve van de verwezenlijking van de plannen, is het college van burgemeester en wethouders voornemens, toepassing te geven aan de bevoegdheid vrijstelling te verlenen van het bestemmingsplan. De aanvragen liggen met ingang van 16 augustus 2001, gedurende twee weken, voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis te Wedde, Hoofdweg 2. Gedurende de termijn van ter inzage ligging kan een ieder schriftelijk zijn zienswijze omtrent de aanvragen kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders (Postbus 18, 9698 ZG Wedde).
Bellingwolde, 7 augustus 2001
Het College van B en W
naar boven
RECTIFICATIE

Op 4 juli 2001 maakte de burgemeester van de gemeente Bellingwedde een lijst van onroerende zaken bekend, welke door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen zijn aangewezen als beschermd monument. Per abuis werd Meerlaan 1 te Bellingwolde vermeld. Dit moest zijn Meerlaan 3 te Bellingwolde. Het besluit van de Minister ligt, ter secretarie afdeling VROM, in het gemeentehuis (Hoofdweg 2) te Wedde ter inzage.

Op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan degene wiens belang rechtstreeks bij het besluit tot aanwijzing van Meerlaan 3 te Bellingwolde is betrokken, daar tegen binnen zes weken na de dag waarop het besluit bekend is gemaakt een bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Dit bezwaarschrift dient u te adresseren aan het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, Cfi/FJZ t.a.v. de commissie voor bezwaarschriften, Postbus 606, 2700 ML Zoetermeer.
Bellingwolde, 15 augustus 2001.
naar boven