Gemeente Lisse

VERKEER EN VERVOER
Verkeerssituatie Heereweg tussen Oranjelaan en Nassaustraat
Wij hebben besloten om voor het gedeelte Heereweg tussen de Oranjelaan en Nassaustraat een geslotenverklaring in te stellen voor vrachtwagens die langer zijn dan 10 meter. De herinrichting en het vorig jaar ingestelde eenrichtingsverkeer waren onder andere bedoeld om het vrachtverkeer te ontmoedigen. Helaas gebruiken vrachtwagenchauffeurs de weg nogal eens als sluiproute en bewoners ondervinden hier last van.
Het bord wijst vrachtverkeer erop dat de weg verboden gebied is tenzij het bestemmingsverkeer is voor het BP Tankstation. Aan Schildersbedrijf Marseille & Co bv, Taxibedrijf M. van der Putten en Autobedrijf B. Polderman worden ontheffingen verleend die zij vervolgens aan hun vaste transporteurs kunnen sturen. Is het noodzakelijk dat een grote verhuiswagen die omgeving kan bereiken, dan kan ontheffing worden aangevraagd op grond van de Wegenverkeerswet.

Gedeeltelijk stopverbod Gerard Doustraat
Wij stellen een stopverbod in aan de Gerard Doustraat bij en aan de zijde van basisschool De Tweemaster. De komst van de school maakt dit noodzakelijk omdat verkeersgevaarlijke situaties voor kinderen moeten worden voorkomen. Ouders blijken namelijk vaak geneigd de kinderen aan de doorgaande route uit te laten stappen. Vooral voor kinderen tussen 6 en 10 jaar ontstaat dan een onoverzichtelijk verkeersbeeld.
- waterpartij Anna Blamandreef / Fien de la Mardreef maken fundering voor kunstwerk

- Mendeldreef 263 bouwen dakkapellen voor- en achterzijde
- Waterman 17 vergroten woning

- Heereweg 245-247 slopen werkplaats garagebedrijf
- Jachthavendam 1 bouw werkplaats en vergroten fietsenstalling
- Heereweg 159 vergroten kantoor
Verleende bouw- en/of sloopvergunningen en positieve reacties op meldingen van een bouwvoornemen.

- Poelwaai 25 vergroten entree

- Oranjelaan 28A bouwen woning

- Heereweg 180 - slopen garagewerkplaats en Heereweg 178 - slopen berging

- Randmeerstraat 132 bouw tuinhuis

Rectificatie
In de publicatie van 7 november 2001 stond vermeld onder ingekomen bouw- en sloopaanvragen dat er aan de Hobahostraat 10 een bedrijfshal zou worden gesloopt. Dit is onjuist. Het adres moet zijn Hobahostraat (glazen hal).
bent getroffen? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. U moet dat doen binnen 6 weken na de dag dat de vergunning of de reactie op de melding naar de aanvrager is verzonden. Wilt u precies weten wanneer het besluit is verzonden? Neemt u dan contact op met de afdeling Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting.
(0252) 433170.
Overlast vliegverkeer
Veel inwoners van Lisse, met name in het buitengebied, ondervinden overlast van het vliegverkeer van en naar Schiphol. Het is van belang dat een compleet beeld ontstaat van de ondervonden geluidsoverlast. Deze gegevens kunnen namelijk betrokken worden bij besluiten die op rijksniveau genomen worden over de vliegroutes van en naar Schiphol. Uw klachten kunnen zo een bijdrage leveren aan het terugdringen van de overlast. Klachten kunt u doorgeven aan de Commissie Geluidhinder Schiphol, telefoon (020) 60 15 555.
Lisse, 14 november 2001