Gemeente Weerselo

Vrijstellingen op grond van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en van bestemmingsvoorschriften:
Burgemeester en Wethouders van Denekamp zijn voornemens om met toepassing van de vrijstelling als bedoeld in artikel 22 lid a van de planvoorschriften van het geldend bestemmingsplan Weerselo Dorp medewerking te verlenen aan het aanleggen en in bedrijf nemen van een rioolgemaal op het perceel Abdijweg 64 te Weerselo. De bescheiden behorende bij ons genoemde voornemen liggen met ingang van 16 november 2001 gedurende vier weken ter inzage bij het taakveld Bouw- en woningtoezicht, locatie Weerselo.
Gedurende bovengenoemde termijn van 4 weken kunnen belanghebbenden schriftelijk hun zienswijzen tegen het verlenen van de gevraagde vrijstelling worden ingediend bij Burgemeester en Wethouders van Denekamp, Postbus 11, 7590 AN te Denekamp.

Bij Burgemeester en Wethouders zijn bouwaanvragen ingediend voor:


* het bouwen van een tuinhuisje aan de Burgemeester Wyniastraat 52 in Denekamp (270/2001);
Het bouwplan wijkt af van het bestemmingsplan "Denekamp Oost", aangezien het maximale oppervlak voor bijgebouwen buiten de bouwstrook wordt overschreden.
Burgemeester en Wethouders zijn voornemens de realisering van het bouwplan mogelijk te maken door vrijstelling te verlenen op grond van artikel 4, lid C, sub 2 van het bestemmingsplan.
* het plaatsen van een schuur met carport aan de Meester Dingeldeinstraat 5 in Denekamp (256/2001);
Het bouwplan wijkt af van het bestemmingsplan "Denekamp Oost", aangezien het maximale oppervlak voor bijgebouwen buiten de bouwstrook wordt overschreden.
Burgemeester en Wethouders zijn voornemens de realisering van het bouwplan mogelijk te maken door vrijstelling te verlenen op grond van artikel 3, lid C, sub 4 van het bestemmingsplan.
* het bouwen van een woning t.v.v. bestaande woning aan de Kerspelweg 21 in Tilligte (193/2001).
Het bouwplan wijkt af van het bestemmingsplan "Buitengebied", aangezien de inhoud van het woonhuis meer bedraagt dan 600m³. Burgemeester en Wethouders zijn voornemens de realisering van het bouwplan mogelijk te maken door vrijstelling te verlenen op grond van artikel 3, lid C, sub 2 (max. 700 m³) van het bestemmingsplan.

Deze verzoeken om vrijstelling liggen met ingang van 16 november 2001 gedurende twee weken ter inzage bij het taakveld Bouw- en woningtoezicht, locatie Weerselo. Gedurende deze termijn kan een ieder schriftelijk zijn zienswijze bij het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Denekamp, Postbus 11, 7590 AA Denekamp kenbaar maken.