Provincie Utrecht


Groeiende belangstelling voor samenwerking met provincie Utrechtse gemeenten aan de slag met Provinciaal Actieprogramma Cultuurbereik

Steeds méér Utrechtse gemeenten proberen met steun van de provincie een breder publiek te interesseren voor deelname aan het locale, culturele uitgaansleven. Daarbij wordt in toenemende mate gebruik gemaakt van het Provinciale Actieprogramma Cultuurbereik. Met dit programma, waarvoor de komende drie jaar 6 miljoen gulden is gereserveerd, werkt de provincie aan versterking van het cultuurbereik onder de Utrechtse inwoners.

Dat blijkt uit de actualisatie voor het jaar 2002 van het Actieprogramma Cultuurbereik, zoals deze door GS is vastgesteld. Algemene doel van het Actieprogramma is om een breder en gevarieerder publiek te vinden voor het culturele aanbod in de provincie Utrecht. Sinds de start van het programma in maart 2001 is de deelname van het aantal Utrechtse gemeenten meer dan verdrievoudigd. Inmiddels maken elf gemeenten gebruik van het Actieprogramma: Baarn, De Bilt, Houten, Maarssen, Nieuwegein, Soest, Veenendaal, Woerden, Wijk bij Duurstede, IJsselstein en Zeist. De samenwerking met de provincie op het culturele vlak is daardoor aanzienlijk versterkt. Voor veel Utrechtse gemeenten, zo blijkt, is het provinciale programma het vliegwiel waarmee de eigen culturele ambities gerealiseerd kunnen worden.

Nieuwe culturele netwerken
Meerdere Utrechtse gemeenten zoeken steun bij de provincie om nieuwe, culturele netwerken te ontwikkelen. Het achterliggende idee is om een informatie- en ondersteuningscentrum te realiseren voor het locale culturele leven in al zijn verscheidenheid. Het gaat daarbij om informatie over activiteiten die uiteenlopen van amateurkunst tot aan exposities in musea of bibliotheken. Vier Utrechtse gemeenten hebben plannen voor dergelijke Cultuurpunten: Soest, Woerden, IJsselstein en Baarn. De provincie Utrecht reserveert hiervoor alvast geld. In Soest krijgt dit plan de vorm van een Brede Bibliotheek. Ook het college van B&W in Woerden wil de bibliotheek verbreden tot een cultureel centrum. De gemeente IJsselstein bouwt verder een reeds bestaand cultureel platform uit, waar met een gezamenlijke website en evenementenkalender het culturele aanbod beter op elkaar wordt afgestemd. Baarn tenslotte zal voor dit verbindende werk een cultuurconsulent inzetten.

Voorbeelden uit Zeist, Wijk bij Duurstede en Veenendaal Dat Utrechtse gemeenten met belangstelling reageren op het Provinciale Actieprogramma blijkt ook uit Poëzie Zeist, een project waarbij vanaf nu elk kwartaal in Zeist poëziepresentaties worden gegeven rondom een interessant thema. De gedichten duiken op onverwachte plekken in de stad op, vaak in combinatie met optredens van podiumkunstenaars. Dichtkunst wordt zo toegankelijk gemaakt voor een breed publiek. Vergelijkbare dwarsverbanden tussen diverse vormen van kunst en cultuur komen terug in een project van de gemeente Wijk bij Duurstede. Hier is een project in voorbereiding waarbij geschiedenis, het locale museum en amateurkunst samen komen. Het project moet ook voor andere gemeenten een bruikbaar model opleveren, waaruit blijkt hoe door culturele samenwerking een nieuw publiek gevonden kan worden. Een ander belangrijk thema in het Actieprogramma Cultuurbereik is aandacht voor culturele diversiteit. In Veenendaal wordt hieraan nu aandacht besteed, met steun van de provincie. Zo wordt gekeken hoe in de programma's van de locale omroep meer aandacht besteed kan worden aan de relatief grote groep allochtonen in deze gemeente. De uitkomsten van deze culturele verkenning zijn in het voorjaar van 2002 bekend.

Nieuwe projecten 2002
Veel projecten in het Actieprogramma hebben een doorlooptijd van meerdere jaren. Voorbeelden in deze categorie zijn o.a. het herstel van historische voetpaden in de provincie; ontsluiting van de Utrechtse musea en archieven op internet; het schrijven van een Culturele Biografie van de Heuvelrug; voorbereiding voorstellingen podiumkunst op kampeerterreinen op de Utrechtse Heuvelrug. Ook het uitgebreide programma over Cultuur en School loopt door, evenals het Programma Beeldende Kunst en Vormgeving.

Nieuw per 2002 zijn de volgende cultuurprojecten:

Cultuur op de regionale omroep
Provincie Utrecht sponsort cultuurprogramma Lava op regionale zender Kanaal 9, waardoor meer aandacht komt voor kunst en cultureel erfgoed bij de inwoners van de provincie.

Uitbreiding KunstBus
Deze bus brengt met subsidie van de provincie in 15 Utrechtse gemeenten ouderen naar een theater of muziekcentrum. Voor de bus is steeds meer belangstelling. De service wordt uitgebreid met een bezoek aan o.a. een museum en kasteel. Ten minste drie nieuwe culturele activiteiten komen zij binnen bereik van senioren in de provincie.

Open Monumentennacht
Proef om in tien Utrechtse gemeenten 's avonds bij bijzondere monumenten culturele programma's aan te bieden. Haalbaarheidsonderzoek door Explorama wordt in 2001 naar verwachting afgesloten.

Doolhoven in het Utrechtse landschap
Genspireerd op het succesvolle Franse project, Labyrinthus. Het idee is om in de provincie landschapskunst te ontwikkelen. Dwalend door deze labyrinten komt het publiek toneelspelers, dichters en muzikanten tegen. Gezamenlijk brengen zij het culturele verhaal over de omgeving waarin ze optreden. Provincie draagt bij aan een haalbaarheidsonderzoek door het Utrechts Bureau voor Toerisme. De uitkomsten van dit onderzoek zijn eind 2001 bekend.

Kinderconcerten Maarssen
Jaarlijks organiseert de stichting Kidproms in Maarssen een reeks jeugdconcerten. De concerten zijn bedoeld om kinderen enthousiast te maken voor klassieke muziek en studenten van de Hogeschool voor de Kunsten ervaring op te laten doen met musiceren. De provincie geeft een eenmalige startbijdrage uit het Actieprogramma om de stichting - los van verdere overheidssubsidies - financieel rond te laten komen.

Amerongen Hoogtepunt Heuvelrug
Ontwikkelen van een samenhangend concept "Het Verhaal van Amerongen" waarmee natuur en cultureel erfgoed in deze gemeente beter zichtbaar wordt gemaakt. Project wordt uitgevoerd door de Federatie Stichts Cultureel Erfgoed en het Utrechts Landschap.

De Actualisatie 2002 van het Actieprogramma Cultuurbereik komt op 3 december a.s. voor advisering aan de orde in de Statencommissie Cultuur en Economie.

Voor meer informatie over dit bericht kunt u zich wenden tot Ron van Dopperen, 030 - 258 3196 of per e-mail:
Ron.van.dopperen@provincie-utrecht.nl .